Blogg: Viktigheten av praktisk opplæring i skolen

Skal vi lykkes med en praktisk skole, er det meningsløst at verksteder erstattes med realfagsrom hvor utstyr er en mangelvare.

30. juni 2024

Mette Johnsen Walker

Viktigheten av praktisk opplæring i skolen
Skolenes landsforbund oppfordrer til økt bevissthet rundt betydningen av praktiske- og estetiske fag i skolen, da dette er en kostnadseffektiv investering i elevers læringsmiljø, fremtidens arbeidstakere, og er godt for den generelle folkehelsa, skriver forbundsleder Mette Johnsen Walker i dette innlegget. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Rekk opp hånden dere som startet sykling med en bok om sykling? Eller du som sa til poden når han falt av: «Nei, gutten min, sykling er nok ikke noe for deg. Vi kjøper en bok i stedet.»

Barn har lærelyst, som å lære å sykle, lære å lese og skrive, å regne. Pytagoras? Hvorfor ikke lage en rettvinklet sandkasse ute eller annen kasse for den saks skyld. Noe nyttig, i istedenfor å regne i klasserommet. 

Motivasjon og mestring er viktig for den enkelte elev, og det er svært viktig i et samfunnsperspektiv.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder

Det den praktiske opplæringen kan gjøre for den enkelte eleven bidrar til å forhindre frafall, som igjen bidrar til at elevene som unge voksne kommer ut i arbeid og blir en del av tannhjulet som må gå rundt i Velferds-Norge. Men AS Norge trenger også kunnskapen – og ikke minst kompetansen – som elevene tilegner seg gjennom den praktisk opplæringen.

NHOs årlige kompetansebarometer for 2023 viser at norske bedrifter står overfor utfordringer knyttet til mangel på kvalifisert arbeidskraft, særlig innen yrkesfag. Hele 76 prosent av bedriftene etterspør ansatte med videregående opplæring innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Spesielt er etterspørselen høy innen håndverks- og tekniske fag samt IKT-sektoren.

I en tid der arbeidslivet nærmest skriker etter personer med fagskoleutdanning, er det høyst nødvendig at regjeringen kommer på banen og sikrer kompetanseløft for fagskolelærene.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder

Skolenes landsforbund har bedt regjeringen om tiltak for å heve den pedagogiske kompetansen til fagskolelærere.

Det drives mye dugnad

Problemet er at det mangler en videreutdanning for fagskolelærere. Dette tilbudet bør vi på få plass for alle fagskolelærere og vi i Skolenes landsforbund mener fagskolene selv bør få anledning til å utvikle og tilby en slik utdanning. Ja, fagskolen kan også være en tilbyder av etter- og videreutdanning for lærere i grunnskolen.

Jeg mener at yrkesfaglæreren sitter med hovednøkkelen til fremtidens fagarbeidere.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder

Yrkesfaglærerne må besitte både faglig kompetanse, pedagogiske ferdigheter og tekniske ferdigheter for å kunne forberede elevene på utfordringene de vil møte i arbeidslivet.

En annen viktig nøkkel er faget yrkesfaglig fordypning (YFF). Når et fag er nøkkelen til veien ut i arbeidslivet som yrkesfagutøver, skulle man tro at dette også var et satsningsområde. Men den gang ei. Det drives mye dugnad blant yrkesfaglærere over hele landet. For dette faget, som er så viktig, er utsatt for kutt nærmest over hele landet. Trang økonomi bidrar til kutt i utdanningstilbudet, og dessverre er det yrkesfag det ofte går ut over, fordi det er dyrere å drifte enn studiespesialiserende.

Utstyr

Skolenes landsforbund står for et kunnskapssyn hvor teori og praksis er nært knyttet sammen og hvor praktiske ferdigheter likestilles med teoretiske. Spesielt i grunnskolen har opplæringen blitt mer teoritung. Vi oppfordrer til økt bevissthet rundt betydningen av praktiske- og estetiske fag i skolen, da dette er en kostnadseffektiv investering i elevers læringsmiljø, fremtidens arbeidstakere, og er godt for den generelle folkehelsa.

Vi gleder oss til den kommende stortingsmeldingen, også kalt ungdomstidsmeldingen, som skal utforske og beskrive hvordan skolen i større grad kan ivareta og fremme elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling. Skolenes landsforbund har her gitt innspill om en mer praktisk og variert skole, tid til å være lærer, tidlig innsats, tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre reformen samt flere yrkesgrupper inn i skolen.

Skal vi lykkes med en praktisk skole, er det meningsløst at verksteder erstattes med realfagsrom hvor utstyr er en mangelvare.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder

Økt tilgang til ressurser og utstyr, bedre tilrettelegging av skolebygg, holdning og anerkjennelse og kvalifiserte lærere innen praktiske og estetiske fag er sunne ingredienser i en god praktisk skole-oppskrift.

Det er lett å rette blikket kun mot videregående skole og veien videre når man snakker om yrkesfaglig utdanning i den norske skolen. Vi må ikke glemme at det begynner mye tidligere.

For at frøene skal spire, må de først bli sådd.

Mette har også blogget om:
Blogg: Krav om bedre arbeidsforhold i skolen
Lønnsforhandlinger på 1-2-3, sa du?
Hvordan rekruttere og beholde lærere?
Hva venter lærerne i 2024?
Kraftige signaler fra medlemmene våre!
Det tunge yrkesfaglærerløftet
Har innføringen av paragraf 9A virket motsatt?
Må ansatte i barnehager og skoler bare tåle det?
Lever personvernet sitt eget liv i skolen?
En solidarisk og rettferdig tariffpolitikk
§ 9A til besvær
Sammen er vi større og sterkere – også i skolen
Vold og trusler er ikke en privatsak
Hvordan sikre økt kjøpekraft – for alle?
Arbeidstidsavtalen – et skritt i riktig retning
Vær en stolt SL-er!
Trygghet i arbeid, rettferdig lønnsutvikling 
Ny god kurs i skolepolitikken