Hjem » Lønn og arbeidsvilkår » Senior i arbeidslivet

Lønns- og arbeidsvilkår

Senior i arbeidslivet

Skolenes landsforbund krever en god seniorpolitikk med mulighet for personlig utvikling, og tiltak som er en reell lettelse i arbeidshverdagen.

Viktigheten av gode seniorpolitiske tiltak

Skolenes landsforbund jobber for en seniorpolitikk som gir alle grupper i utdannings- og oppvekstsektoren en god mulighet for personlig utvikling. Seniorpolitiske tiltak må også være slik at personalet sikres en verdig avslutning på sin yrkeskarriere, og være utformet slik at de er en reell lettelse i arbeidssituasjonen. 

Noen rettigheter er hjemlet i loven, mens andre er fremforhandlet mellom de sentrale partene i de ulike tariffområdene. I tillegg kan det være forhandlet frem lokale seniorpolitiske tiltak som vil variere fra kommune til kommune.

Dette mener Skolenes landsforbund:

Skolenes landsforbund krever en god seniorpolitikk med mulighet for personlig utvikling for alle grupper i utdannings- og oppvekstsektoren. Seniortiltak må være en reell lettelse i arbeidssituasjonen.

Seniorpolitiske tiltak må være slik at personalet sikres en verdig avslutning på sin yrkeskarriere.

De som omfattes av seniortiltak må få styrket innflytelse over tiltakets utforming og tilretteleggingen av arbeidsoppgavene. Det vil bli arbeidet for en ytterligere reduksjon av leseplikten for seniorer. Reduksjon i leseplikten må i sin helhet brukes til eget for- og etterarbeid.

Skolenes landsforbund vil aktivt motarbeide forslag om å fjerne (eller svekke rettighetene knyttet til) den ekstra ferieuka for arbeidstakere over 60 år.

Skolenes landsforbund arbeider for:

  • at lærere skal få 6 % redusert undervisning fra året de fyller 55 år.
  • at reduksjon i undervisningsplikt for seniorer styrkes ytterligere med 5 % etter fylte 62 år.
Fra SLs prinsipp- og handlingsprogram


Ekstra ferieuke

Alle arbeidstakere over 60 år får en ekstra ferieuke fra og med det året de fyller 60 år. Dette er regulert i Ferieloven.

Fremforhandlede seniortiltak for lærere

4. Arbeidsåret  
Lærernes samlede arbeidsoppgaver skal utføres innenfor et årsverk på 1687,5 timer (1650 timer for lærere som er 60 år og eldre) 

6. Livsfasetiltak  
Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 57 år.  

Lærere har rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller 60 år.  

Nyutdannede lærere og lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring i planfestet arbeidstid, dersom man ikke blir enige om noe annet. 
 
I tillegg tilde sentralt fremforhandlede seniortiltakene kan den enkelte fylkeskommune og kommune ha egne lokale avtaler. Ta kontakt med din nærmeste tillitsvalgt for ytterligere informasjon og bistand (internlenke)

Fra arbeidstidsavtalen SFS 2213

3.3.7.3 Seniortiltak  
Lærere over 57, 60 og 65 år har rett til å få en lette i sin undervisning tilsvarende hhv 5,8 %, 12,5 % og 15 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller hhv 57, 60 og 65 år. Den reduserte undervisningstiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon. Lærere over 60 år disponerer den frigjorte tiden til for- og etterarbeid og faglig ajourføring på skolen, dersom man ikke blir enige om noe annet.  
 
Merknad til Dok. 25 for 2018-2020: Endret innslagstidspunkt fra 55 til 57 år gjelder ikke for lærere som er ansatt før 01.05.2018 og som fyller 55 år i 2018. Endret innslagstidspunkt fra 55 til 57 år får heller ikke betydning for lærere som allerede har fått lette i undervisningen etter fylte 55 år 

Fra Dok 24