Tema

HMS-arbeid

Som arbeidstaker har du krav på et meningsfylt og helsefremmende arbeidsmiljø, som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Arbeidsmiljøloven er arbeidstakernes vern

Arbeidsmiljøloven er arbeidstakeres vernelovgivning. Lovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet, og skal i tillegg sikre et arbeidsmiljø som legger til rette for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon og et inkluderende arbeidsliv.

Loven kan bare fravikes til ugunst for arbeidstakeren hvis det er står særskilt at den enkelte reglen kan fravikes ved skriftlig avtale, tariffavtale eller etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet. Arbeidsgiver skal sørge for å overholde reglene som er gitt i loven og i medhold av denne, og overtredelse av loven kan straffes med bøter eller fengsel.

Krav til fysiske og psykososiale forhold

Arbeidsplassen skal innrettes slik at arbeidstakerne ikke arbeider under fysiske belastninger. Dette inkluderer blant annet inneklima, lysforhold, støy, stråling, tunge løft, ubekvemme sittestillinger eller annen arbeidsform som kan gi slitasjeskader. Ved arbeid som har mer akutte farer kreves det særskilt verneutstyr, opplæring og eventuelle skriftlige instrukser. isse tilfeller skriftlige instrukser

Andre momenter som påvirker det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet er arbeidstid, pauser, permisjoner og ferie. Alle er momenter som kan ha relevans for helse og velvære.

Roller i HMS-arbeidet

Det er ulike roller involvert i HMS-arbeidet. Arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og som arbeidstaker har du også et ansvar gjennom plikten til å følge de sikkerhetsreglene som gjelder til enhver tid.

Les mer om de ulike rollene, oppgaver og mandat nedenfor:

Det er arbeidsgiver sitt ansvar at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og at lovverket blir fulgt.

Arbeidsgiver skal

  • ta lovpålagt opplæring i HMS-arbeid
  • ha kunnskap om krav som gjelder for virksomheten
  • samarbeide med arbeidstakerne og verneombud
  • sørge for at det utøves systematisk HMS-arbeid på alle plan i virksomheten

Alle virksomheter med minst 50 ansatte har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

Arbeidsgiver og arbeidstaker skal være representert med like mange representanter, og flest mulig ulike grupper innen virksomheten bør være representert. Arbeidsgiver utpeker sine representanter i utvalget, og en representant fra øverste ledelse i virksomheten skal alltid være med i AMU. Arbeidstakernes representanter velges normalt ved flertallsvalg, og hovedverneombudet skal være en av representantene for de ansatte.

Arbeidsutvalgets mandat og oppgaver

  • Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
  • Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.
  • Arbeidsmiljøutvalget har oppgaver etter Arbeidsmiljøloven og etter forskrift om organisering ledelse og medvirkning.

Les mer: Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Som arbeidstaker har du plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt for din arbeidsplass. Dersom du blir oppmerksom på feil eller mangler du ikke selv kan rette opp, skal du straks melde fra om dette til arbeidsgiver. 

Arbeidstakers medvirkningsplikt er hjemlet i Arbeidsmiljøloven § 2-3

Les mer: Arbeidstakers plikter (arbeidstilsynet.no)

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten skal bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten.

Alle arbeidsgivere har plikt til å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet kan derfor pålegge enhver virksomhet å knytte til seg en godkjent BHT.

Les mer: Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Tillitsvalgte skal bistå sine medlemmer i å ivareta de generelle arbeidsvilkårene, men også bistå medlemmer i enkeltsaker.

I de tilfellene der sakene eller konfliktene skyldes arbeidsmiljøet, eller får konsekvenser for arbeidsmiljøet, kan også verneombudet ha en rolle i sakene.

Det er imidlertid viktig å skille rollene. Tillitsvalgt og verneombud er to ulike roller. Mens den tillitsvalgte er valgt av medlemmene i sin respektive fagforening, så er verneombudet representant for alle ansatte. Den tillitsvalgte har sitt mandat gjennom tariffavtalen, mens verneombudet finner sitt mandat i Arbeidsmiljøloven.

Virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud.

Verneombudet er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, så de kan samarbeide om å skape en trygg arbeidsplass gjennom helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Verneombudet har også mulighet til å stanse arbeidet ved umiddelbar fare for liv og helse.

Verneombudet representerer alle ansatte og skal ikke representere enkeltpersoner i personalsaker. Dette hører til rollen som tillitsvalgt. I de tilfellene der sakene skyldes arbeidsmiljøet, eller får konsekvenser for arbeidsmiljøet, kan verneombudet imidlertid ha en rolle i sakene. Verneombudet kan også delta på møter som observatør og rådgiver for å sikre en forsvarlig prosess.

Les mer: Verneombud