Hjem » For hvem? » Pensjonister

Pensjonister

Du betaler ingen kontingent som pensjonistmedlem

Selv om du går av med pensjon kan du fortsatt være en del av SL og det sterke LO-fellesskapet

Pensjonistmedlemskap

Når du blir pensjonist er du hjertelig velkommen til å fortsette ditt medlemskap i Skolenes landsforbund. Som pensjonistmedlem har du kontingentfritak. Du betaler kun for den obligatoriske innboforsikringen LOfavør Innboforsikring. Du velger selv om du vil beholde LOfavør Advokatforsikring og LOfavør Reiseforsikring (reservasjonen kan dessverre ikke omgjøres).

Kontakt forbundskontoret på epost skolenes@skolenes.no med dokumentasjon på at du er blitt pensjonist, så hjelper vi deg. 

Dette jobber Skolenes landsforbund for:

AFP må videreføres som en reell tidligpensjon.

Folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene skal sikre det økonomiske grunnlaget for en
trygg og verdig alderdom slik at pensjonen utgjør minst 2/3 av inntekt. Bruttogarantien i offentlig
pensjon må holdes fast og samordningsfordelene videreføres. Opptjent offentlig pensjon må sikres
når de som tidligere har vært offentlig ansatte skilles ut i foretak. Nedreguleringen på 0,75 % av
alderspensjon under utbetaling må fjernes.

Uførepensjon må fortsatt beregnes etter samme prinsipper som øvrige pensjonsordninger. Levealdersjusteringen i uførepensjonen må fjernes og opptjening regnes til fylte 67 år.

Skolenes landsforbund vil bekjempe privatisering av offentlige tjenestepensjoner.

Skolenes landsforbund arbeider for:

  • å bevare og forbedre adgangen til avtalefestet pensjon.
  • at pensjonsrettighetene til medlemmer med kort botid i Norge må styrkes.
  • at studier skal gi grunnlag for pensjonsopptjening.
Fra SLs prinsipp- og handlingsprogram

Kontaktutvalget for pensjonister i LO Stat

Kontaktutvalget for pensjonister i LO Stat er et rådgivende utvalg for LO Stat og medlemsforbundene, som velges hvert andre år på LO Stats pensjonistkonferanse.  Kontaktutvalget er en del av SAKO (Samarbeidskomiteen mellom Pensjonistforbundet og pensjonistorganisasjonene), som fremmer krav til trygdeoppgjørene og deltar i drøftinger mad statsråden i arbeids- og inkluderingsdepartementet om framtidige statsbudsjetter. 

Leder i perioden 2022-2024 er Gro Standnes fra Skolenes landsforbund. 

Anbefaler Pensjonistforbundet 

Skolenes landsforbund anbefaler alle pensjonister å melde seg inn i Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet arbeider aktivt i forhold til trygdeoppgjør, statsbudsjett, eldrepolitikk og eldreomsorg. Gjennom lokalforeningene tilbys medlemmene mange former for aktiviteter. 

Forbundets faste kontakt inn til Pensjonistforbundet sentralt ivaretas gjennom Kontaktutvalget for pensjonister i LO Stat. 

RELATERTE SAKER