Tema

Pensjon

Skolenes landsforbund  og LO er opptatt av at du skal ha noe å leve av når du blir pensjonist.

Påvirkning gjennom LO

Sammen med LO, LO Kommune og LO Stat jobber Skolenes landsforbund for at din pensjonisttilværelse skal bli så god som mulig. I fellesskap jobber vi for at folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjonsordningene sammen skal sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og verdig alderdom for alle. 

Les mer: Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder

Dette mener Skolenes landsforbund: 

AFP må videreføres som en reell tidligpensjon. 

Folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene skal sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og verdig alderdom slik at pensjonen utgjør minst 2/3 av inntekt. Bruttogarantien i offentlig pensjon må holdes fast og samordningsfordelene videreføres. Opptjent offentlig pensjon må sikres når de som tidligere har vært offentlig ansatte skilles ut i foretak. Nedreguleringen på 0,75 % av alderspensjon under utbetaling må fjernes. 

Uførepensjon må fortsatt beregnes etter samme prinsipper som øvrige pensjonsordninger. Levealdersjusteringen i uførepensjonen må fjernes og opptjening regnes til fylte 67 år. 

Skolenes landsforbund vil bekjempe privatisering av offentlige tjenestepensjoner.

Skolenes landsforbund arbeider for:  

  • å bevare og forbedre adgangen til avtalefestet pensjon. 
  • at pensjonsrettighetene til medlemmer med kort botid i Norge må styrkes. 
  • at studier skal gi grunnlag for pensjonsopptjening. 
Fra SLs prinsipp- og handlingsprogram

Les mer: Dette mener LO om pensjon

RELATERTE SAKER