Hjem » Særaldersgrenser

PENSJON

Særaldersgrenser

Skolenes landsforbund og LO kjemper for sikre ansatte med særaldersgrenser en reell mulighet til å gå av med en god pensjon.

Retten til å gå av tidligere

Aldersgrensen i staten er 70 år, men aldersgrensen kan for enkelte stillinger være lavere. Mange samfunnskritiske stillinger i ulike tjenesteområder i offentlig sektor har i dag særaldersgrense, som betyr at de har rett til å gå av med pensjon tidligere enn vanlig. Det gjelder jobber som er særlig belastende fysisk eller psykisk, eller der det av sikkerhetshensyn stilles spesielle krav.

For Skolenes landsforbund sine medlemmer gjelder dette eksempelvis kroppsøvingslærere.

Ny avtale om særalderspensjon

I august 2023 ble det fremforhandlet en ny avtale om særladerspensjon. Alle forhandlingssammenslutningene – LO, Unio, YS og Akademikerne – deltok i forhandlingene om en varig løsning for alle som har rett til å gå av tidligere enn vanlig.

Les mer: Ny avtale for de med særaldersgrense

  • I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. I avtalen var det klart at det måtte avtales egne pensjonsløsninger for over 200.000 offentlig ansatte med særaldergrenser.
  • Forhandlinger i 2019 og 2020 endte i brudd. 30. mai i år startet forhandlingene opp igjen, og 26. august kom partene til enighet.
  • Pensjonen vil være på et rimelig nivå. Ordningen er framtidsrettet, bærekraftig og levealdersjusteres. Det vil si at hvis pensjonsalderen i ditt årskull øker, følger også særaldersgrensene etter.
  • Modellen innebærer at det med full opptjening gis et særalderspåslag (et livsvarig tillegg i pensjonen) på henholdsvis 5,8 prosent for de med 65 års særaldersgrense, 6,5 prosent for de med 63 år og 7,7 prosent for de med 60 år.
  • De som kommer inn under ordningen vil kunne gå av med pensjon tidligere med om lag samme pensjon som de som jobber fram til de er 67 år.
  • Avtalen innebærer at 85-årsregelen gradvis fases ut.

Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 og 65 år.