Hjem » Hva mener vi? » Vår tariffpolitikk

Dette mener vi

Vår tariffpolitikk

Trygghet i arbeidslivet kjempes best frem i fellesskap. Det er når fagbevegelsen står samlet at vi forbedrer lønns- og arbeidsforhold.

Sentral kollektiv lønnsdannelse

Skolenes landsforbunds viktigste oppgave er å sikre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Vi er opptatt av styrken i LO-fellesskapet og står solidarisk sammen med resten av LO i å fremme gode, trygge arbeidsvilkår, full sysselsetting og sosial utjevning. Vår faglige strategi er basert på fagbevegelsens felles kamp for kollektiv lønnsdannelse og faglige rettigheter.  

Dette mener Skolenes landsforbund:

Den gode velferdsstaten Norge har ikke kommet av seg selv. Norge eksporterer varer som bringer penger inn til landet. En god fordeling av pengene er nøkkelen til velferden vi har i dag. Vi er derfor avhengig av å både skape og beholde arbeidsplasser som eksporterer varer til utlandet. 

Lønnsforhandlingene bygger på at lønnsveksten må tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med.  Lønnsoppgjørene i Norge er basert på den såkalte frontfagsmodellen. Det betyr at lønnsveksten i konkurranseutsatt industri (frontfaget) skal forhandles først. Det man kommer fram til i disse forhandlingene, som skjer mellom LO (Fellesforbundet) og NHO (Norsk industri), utgjør deretter en ramme for resten av oppgjøret. Resultatet herfra virker altså som en norm for andre avtaleområder. Systemet med frontfag og koordinering utgjør frontfagsmodellen.  

For Norge bidrar modellen til kontroll på lønnsveksten, som igjen bidrar til kontroll med inflasjon og renter. Gjennom modellen opprettholder norske eksportbedrifter konkurranseevnen, og arbeidsplassene i industrien sikres. Dette er igjen viktig for finansieringen av offentlig sektor.

Modellen sikrer alle yrkesgrupper i Norge lønnsutvikling, og bidrar til lavt konfliktnivå i norsk arbeidsliv. Uten frontfagsprinsippet ville for eksempel andre i privat sektor eller ansatte i offentlig sektor kunne drive opp det generelle lønnsnivået og trekke arbeidskraft vekk fra industrien. 

Alternativet til frontfagsmodellen er at alle yrkesgrupper og tariffområder kjemper for kun sine egne interesser, noe som igjen fører til lav kontroll med lønnsutviklingen i Norge. Dette igjen bidrar til høyere konfliktnivå i arbeidslivet og individuell lønnsfastsetting. Det sikrer ikke alle grupper lønnsutvikling.  

Skolenes landsforbund støtter frontfagsmodellen fordi den tjener medlemmene våre på en god måte. 

Tariffpolitikken skal være offensiv, solidarisk og rettferdig

Tariffpolitikk handler om lønns- og arbeidsvilkår, noe som er grunnsteinen i enhver fagorganisasjon. Det betyr at vi hele tiden må være på, for at ikke tidligere opparbeidede rettigheter og goder skal forvitre. Fagbevegelsen er tuftet på å stå solidarisk sammen. Vi står sammen i LO, hovedorganisasjonen som favner bredt i alle samfunnslag og yrkesgrupper. For at man skal ha gode arbeidshverdager på jobb og i samfunnet for øvrig må tariffpolitikken være rettferdig. Ingen skal ha det bedre på andres bekostning. Vi løfter i flokk. 

Tariffpolitikken skal fremme gode, trygge arbeidsvilkår, full sysselsetting og sosial utjevning

Det viktigste vi kan gjøre for å ha et godt liv er at alle skal ha en trygg og god jobb å gå til. Samtidig skal det være rom i vårt velferdssystem å ha et godt liv selv om man ikke er i stand til å jobbe mer. I vårt samfunn skal vi ta vare på hverandre. 

Det skal lønne seg å ta utdanning. Kompetanselønnsystemet må derfor videreføres og forsterkes.

I offentlig sektor har vi et lønnssystem som er basert på utdanningens lengde og ansiennitet. Det er et system som virker rettferdig og solidarisk, der mer utdanning og erfaring gir uttelling i lønn.

Lønnsnivået i offentlig sektor må sikre god rekruttering.

Det må være en god balanse mellom privat og offentlig sektor slik at det ikke mangler nødvendig arbeidskraft grunnet lønn. 

Kompetanse, ansiennitet, ansvar og funksjon skal være utslagsgivende for lønnsfastsettelsen .

Vårt kompetanselønnssystem er et rettferdig og solidarisk system. Ansvar og funksjoner gir også utslag i lønn, nærmere presisert i særavtaler

I vårt kompetanselønnssystem stopper adjunktavlønning med adjunkt med tillegg på 5 år. Det neste hoppet er lektor, som også har 5 års utdanningslengde. I skolen er det like viktig med breddekunnskap som dybdekunnskap. Derfor mener vi at det vil være formålstjenlig om det kun gis uttelling for antall år man studerer, og ikke hva man studerer

Bransjegodkjente utdanninger og sertifiseringer innen yrkesfag skal verdsettes på lik linje med universitets- og høgskoleutdanning med tilsvarende lengde. 

Innen yrkesfag er det vel så viktig med kurs, autorisasjoner og sertifiseringer. Vårt komeptanselønnssystem bygger på studiepoeng. Skolenes landsforbund vil jobbe for at all utdanning som yrkesfaglærerne innehar skal gis uttelling i lønn. 

Skolenes landsforbund er for kollektiv lønnsdannelse, og går imot at lønnsdannelsen skal foregå lokalt.

Det er viktig at det kun er kollektiv lønnsdannelse for at ikke noen skal få mer på bekostning av andre. Sentral, kollektiv lønnsdannelse sikrer alle, hele laget, alle yrkesgrupper.

Skolenes landsforbund vil arbeide for at alle medlemmer får tilnærmet lik lønnsutvikling over tid og går imot lønnssystemer og avlønning basert på prestasjonsvurderinger og andre subjektive kriterier. 

Lønnen skal være rettferdig og solidarisk da vi er avhengig av alle yrkesgrupper og alle ansatte for å få hverdagen til å gå rundt. Subjektive kriterier vil føre til konkurranse og mistillit og være til hinder for et godt arbeidsmiljø.

Nyttige ressurser

Spillet Vinn-Vinn 

Spillet Vinn-Vinn er et interaktivt læringsspill for videregående elever utviklet av LO og NHO. Spillet skal bidra til økt innsikt og kompetanse om arbeidslivet og den norske modellen.