Hjem » Lønn og arbeidsvilkår » Arbeidsmiljø » Vold og trusler

Tema

Vold og trusler

Skolenes landsforbund jobber for å forebygge vold og trusler mot alle ansatte i skole og barnehage.

Vold og trusler er ingen privatsak

Skolenes landsforbund er opptatt av at det skal være trygt å gå på jobb for alle ansatte i utdannings- og oppvekstsektoren. Det betyr blant annet at sikkerhetsutstyret til både ansatte og barn må være på plass. Det må etableres gode rutiner og systemer for å kunne melde avvik, og ansatte må være trygg på at avvik håndteres på en god måte og at man blir tatt på alvor.

Les mer: Mettes blogg: Vold og trusler er ikke en privatsak

En undersøkelse utført av STAMI viser at mange ansatte i ulike yrker utsettes for vold og trusler. Skole og barnehageansatte har tre ganger så stor sjanse for å bli utsatt, og hele 26 % melder inn at de har vært utsatt for relasjonelle vold og trusler. Dette gir utslag i søvnløshet, utbrenthet og redusert jobbmotivasjon.

Definisjon av vold og trakassering i arbeidslivet

En rekke uakseptable handlinger og fremgangsmåter, eller trusler om dem, en enkelt gang eller gjentatte ganger, som tar sikte på, fører til, eller som vil kunne føre til; fysisk, psykologisk, seksuell eller økonomisk skade, og inkluderer kjønnsbasert vold og trakassering.»  

Denne definisjonen er vid og vil inkludere mye av det lærere og andre ansatte i skole og barnehage tenker at de «bare må stå i». Det er derfor viktig at arbeidsgiver og ansatte sammen definerer hva som er vold og trusler på deres arbeidsplass. Rutinene for avvik må gjennomgår, og alle ansatte må vite hvordan avvik og varslinger skal foregå.

Strafferettslig vern

Straffeloven gir enhver som utsettes for vold og trusler et vern gjennom bestemmelsene om kroppskrenkelse (§§ 271-272), kroppsskade (§§ 273-274) og trusler (§ 263).

Enkelte yrkesgrupper har også et særskilt vern etter § 265 og § 286

Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved trusler søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særlig utsatt yrkesgruppe.

Utdrag fra straffeloven § 265

Den som ved vold søker å påvirke yrkesutøvelsen til en person fra en særskilt utsatt yrkesgruppe, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

Utdrag fra straffeloven § 286

Begge lovparagrafene presiserer at personer som har ansvar for opplæring i grunnskole eller videregående skole er en særskilt utsatt yrkesgruppe.

Arbeidsgiver og skoleeiers ansvar

Forebygging og håndtering av vold og trusler er arbeidsgiver og skoleeiers ansvar. Risikovurderingen må foretas lokalt, og leder må sørge for at den utføres. Det er imidlertid viktig med et godt samarbeid som legger til rette for at alle parter får bidratt til en god prosess. Det er de ansatte som er nærmest klassen som må si noe om hva som kan gjøres, og for å få dette til må det settes av nok tid.

Tillitsvalgte og verneombud

Tillitsvalgte og verneombud har sentrale roller for å påse at Arbeidsmiljøloven følges, og sørge for at det systematiske arbeidet følger lov- og avtaleverk. Skolenes landsforbund sine tillitsvalgte har derfor en viktig rolle i både forebyggingsarbeidet og i etterarbeidet med kollegastøtte.  Og ikke minst, bistår medlemmer når utfordrende saker oppstår.

Vold og trusler skal ikke behandles som et problem bare for den enkelte arbeidstaker, men som et arbeidsmiljøproblem som angår hele virksomheten. Tillitsvalgte og verneombud er viktige stemmer for å utarbeide målrettede lokale tiltak.

Dette jobber LO for

  • Styrke arbeidsmiljøloven og annet aktuelt lov- og forskriftsverk. Arbeidsmiljøloven skal omfatte alle arbeidstakere, med mindre de er dekket av annet likeverdig lovverk.  
  • Videreutvikle IA-avtalen i samarbeid med myndighetene og arbeidslivets øvrige parter 
  • Styrke kontrolletatenes ressurser og sanksjonsmuligheter 
Fra LOs handlingsprogram