SENTRALE UTVALG

Skolenes landsforbund har
seks sentrale utvalg i landsmøteperioden 2021-2025

Utvalgene fungerer som rådgivende organ for SLs ulike styrer og utvalg. Hvert utvalg består av forbundets medlemmer og ledes av en fra forbundsledelsen.

Utvalgets medlemmer i perioden 2021-2025:  

 • Jon Oddvar Holte (leder), 1. nestleder
 • Rigmor Bjerche, SL Trøndelag
 • Martin Brunet, SL Vestland
 • Ninni Jensen, SL Nordland
 • Ellen Stang Møller, SL Oslo
 • Chris Gøran Holstad (sekretær), forbundssekretær

Mandat og styringsområde

Utdanningspolitisk utvalgs mandat og arbeidsområder fremkommer i våre vedtekter:

§ 52 Utdanningspolitisk utval

 1. Utdanningspolitisk utval er rådgjevande organ for forbundsstyret i utdanningspolitiske spørsmål, og utvalet har ansvar for å førebu revisjonen av utdanningspolitisk prinsipp- og handlingsprogram før landsmøtet og innstiller overfor landsstyret.
 2. Medlemmene i utvalet kan representere forbundet på møte og konferansar der utdanningspolitiske spørsmål vert drøfta.
 3. Utvalet skal utarbeide innstillingar og fråsegner om utdanningspolitiske spørsmål, blant anna på oppdrag frå administrasjonen i forbundet.
 4. Utvalet skal leggje opp til debatt i organisasjonsledda i forbundet om nye/uavklarte utdanningspolitiske spørsmål.
 5. Utvalet skal bestå av fem medlemmer, deriblant ein frå administrasjonen i forbundet som er leiar i utvalet. Går nokre av medlemmene ut i perioden, vert utvalet supplert etter vedtak i landsstyret.
 6. Ein forbundssekretær skal fungere som den faste sekretæren i utvalet og har tale- og forslagsrett.
 7. Verksemda i utvalet skal finansierast ut frå ei ramme fastlagt i forbundet sitt budsjett for kvart år.

Utvalgets medlemmer i perioden 2021-2025:  

 • Mette Johnsen Walker (leder), forbundsleder
 • Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder
 • Bodil Gullseth, 2. nestleder
 • Tomas Reikvam, SL Vestland
 • Staale Andre Bergersen, SL Telemark
 • Roger Vinje, SL Oslo
 • Mona Forsbakk, SL Nordland
 • Berit Hågensen, SL Finnmark
 • Henriette Selnæs, SL Rogaland
 • Jeanine Norstad (sekretær), forbundssekretær

Mandat og styringsområde

Det tariffpolitiske utvalget forbereder og avslutter alle tarifforhandlinger. Både hovedoppgjør og mellomoppgjør, samt særavtaleforhandlinger som SFS 2213-arbeidstidsavtale for undervisningsansatte. Utvalget gir råd til forhandlingsdelegasjonen, og stemmer ja/nei til tariffpolitiske forhandlingsforslag og meklingsforslag. Tariffpolitisk utvalg håndterer også streikeberedskapen til forbundet. Det tariffpolitiske utvalget har ansvar for revidering av tariffpolitisk prinsipp- og handlingsprogram, og innstiller overfor landsstyret til landsmøtet.

Utdanningspolitisk utvalgs mandat og arbeidsområder fremkommer i våre vedtekter:

§ 25 Forbundsstyret sitt styringsområde
Forbundsstyret skal:

 1. Leie verksemda i forbundet i samsvar med vedtektene og landsmøtet og landsstyret sine vedtak.
 2. Førebels godkjenne og underskrive årsrekneskap og årsmelding etter rekneskapslova og innstille overfor landsstyret.
 3. Samordne tariff- og utdanningspolitiske spørsmål i samsvar med føremål og program for forbundet og LO, og etter dei retningslinjer som til ei kvar tid er trekte opp. Forbundsstyret har ansvaret for dei tariffpolitiske spørsmåla om lønns- og arbeidsvilkår.
 4. Handsame søknader om permisjon og fritak frå verv frå tillitsvalte, og setje i verk suppleringsval som vert lagde fram for landsstyret.
 5. Tilsetje fast personale innanfor stillingsheimlane til forbundet som er fastsett av landsstyret, og fastsetje lønns- og arbeidsvilkår for dei.
 6. Forvalte forbundet sine midlar i samsvar med §10.3.
 7. Innkalle landsstyret og landsmøtet og førebu dei sakene som skal handsamast der.
 8. Utlikne ekstrakontingent i samsvar med §12 A. punkt 2.
 9. Sjå til at det vert teikna forsvarleg ansvarsforsikring for tilsett(e) og kasserar(ar).
 10. Vedta politiske og økonomiske fullmakter for arbeidsutvalet som består av leiar, 1. og 2. nestleiar.

Utvalgets medlemmer i perioden 2021-2025:  

 • Bodil Gullseth (leder), 2. nestleder
 • Geir Andersen, SL Buskerud
 • Anne Finborud, SL Oslo
 • Astrid Sebulonsen, SL Troms
 • Vigdis Dikkanen Hansen, SL Finnmark
 • Geir Allan Stava (sekretær), forbundssekretær

Mandat og styringsområde

Utdanningspolitisk utvalgs mandat og arbeidsområder fremkommer i våre vedtekter:

§ 51 Organisasjonsutval

 1. Organisasjonsutvalet er rådgjevande organ for forbundsstyret i organisasjonssaker.
 2. Utvalet har ansvar for å revidere forbundet sine vedtekter før landsmøtet og innstiller overfor landsstyret.
 3. Utvalet skal vere rådgjevande organ for forbundsstyret/landsstyret i tolking av vedtektene.
 4. Utvalet skal bestå av fem medlemmer med erfaring frå organisasjonsarbeidet i forbundet, deriblant ein frå administrasjonen i forbundet som er leiaren i utvalet. Går nokre av medlemmene ut i perioden, skal utvalet supplerast etter vedtak i landsstyret.
 5. Ein forbundssekretær skal fungere som den faste sekretæren i utvalet og har tale- og forslagsrett.
 6. Verksemda i utvalet skal finansierast ut frå ei ramme fastlagt i forbundet sitt budsjett for kvart år.

Utvalgets medlemmer i perioden 2021-2025:  

 • Mette Johnsen Walker (leder), forbundsleder
 • Stine Aas Ånes, SL Nordland
 • Ellen Merete Nystad, SL Finnmark
 • Vigdis Dikkanen Hansen, SL Finnmark
 • Berit Ellen Skum, SL Finnmark
 • Roger Vinje, SL Oslo
 • Lene Bakkedal (sekretær), forbundssekretær

Mandat og styringsområde

Samepolitisk utvalg, som ble opprettet av landsmøtet i 2021, jobber aktivt for å styrke samiskundervisningen i hele Norge. Les mer i vårt utdanningspolitisk program

Utdanningspolitisk utvalgs mandat og arbeidsområder fremkommer i våre vedtekter:

§ 54 Samepolitisk utval

 1. Samepolitisk utval er rådgjevande organ for forbundsstyret i alle spørsmål som gjeld samepolitisk område.
 2. Medlemmene i utvalet kan representere forbundet på møte og konferansar der samepolitiske spørsmål vert drøfta.
 3. Utvalet skal bestå av fem representantar. Går nokre av medlemmene ut i perioden, vert utvalet supplert etter vedtak i landsstyret.
 4. Ein forbundssekretær skal fungere som den faste sekretæren i utvalet og ha tale- og forslagsrett.
 5. Verksemda i utvalet skal finansierast ut frå ei ramme fastlagt i forbundet sitt budsjett for kvart år.

Utvalgets medlemmer i perioden 2021-2025:  

 • Mette Johnsen Walker (leder), forbundsleder
 • Terje Moen, SL Trøndelag
 • Bjørnulf Schanche, SL Nordland
 • Per Rasmus Oftedal, SL Rogaland
 • Berith Bergersen, SL Østfold
 • Jeanine Norstad (sekretær), forbundssekretær

Mandat og styringsområde

Utdanningspolitisk utvalgs mandat og arbeidsområder fremkommer i våre vedtekter:

§ 53 Pensjonsutval

 1. Pensjonsutvalet er forbundets rådgjevande organ i alle spørsmål som gjeld pensjon.
 2. Utvalet har som arbeidsområde:
  * Hente inn informasjon frå medlemmer, frå Stortings- og regjeringsdokument, frå offentleg pensjonskasse eller tilsvarande ordning, og andre kjelder som er viktige.
  * Arbeide med informasjonen og fremje saker for dei styrande organa i SL.
 3. Utvalet ser til at medlemmene vert gitt informasjon gjennom I Skolen, brev, trykksaker, sosiale media og konferansar.   
 4. Utvalet skal bestå av fem representantar. Går nokre av medlemmene ut i perioden, vert utvalet supplert etter vedtak i landsstyret.
 5. Ein forbundssekretær skal fungere som den faste sekretæren i utvalet og ha tale- og forslagsrett
 6. Verksemda i utvalet skal finansierast ut frå ei ramme fastlagt i forbundet sitt budsjett for kvart år.

Utvalgets medlemmer i perioden 2021-2025:  

 • Bodil Gullseth (leder), 2. nestleder
 • Anders Solbø Lie, SL Oslo
 • Hildebjørg Karlsen Bjørge, SL Vestfold
 • Kathrine Kvalheim Osnes, SL Vestland
 • Fanny Haakas, SL Oslo
 • Lene Bakkedal (sekretær), forbundssekretær

Mandat og styringsområde

Utvalget er ikke vedtektsfestet, men ble opprettet av landsmøtet i 2021 for å styrke arbeidet for tegnspråktolkenes lønns- og arbeidsvilkår i skolen.