Medlem på statlig avtaleverk? → Gå til LO Stat 

Utdanningsstipend for SL-medlemmer gis på bakgrunn av søknad og skal støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmene.

Du kan søke stipend om du har planer om:

 • helårsstudium på hel- eller deltid ved universitet, høgskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole, eller tilsvarende i voksenopplæringens regi.
 • utdanning av kortere varighet til etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du er i
 • omskolering til annet yrke
 • opplæring etter opplæringslovens § 3-5
 • studiepoengkurs

Retningslinjer for søknad:

 • Det kreves ett års fullt betalende medlemskap
 • Stipendet er beregnet på medlemmer i jobb som tar etter/videreutdanning i sin fritid
 • Studentmedlemmer omfattes ikke av ordningen
 • Søknad må sendes inn i løpet av studiet
 • Stipend kan tildeles søker kun en gang hvert kalenderår
 • Kvitteringer, tilsvarende stipendet, skal sendes inn etter beskjed om tildeling
 • Utgifter til PC eller annet datautstyr dekkes ikke
 • Ekstra bo- og reiseutgifter kan dekkes i spesielle tilfeller
 • Størrelsen på stipendiet er til enhver tid avhengig av antall søkere og tilgjengelige midler

Søknadsfrister: 1. november og 1. mai hvert år

Søknadsskjema

Søknader om SLs utdanningsstipend sendes på e-post til skolenes@skolenes.no eller til Skolenes landsforbund, Torggata 12, 0181 Oslo.

> Last ned søknadsskjema her

Medlemmer som jobber på statlig avtaleverk har en egen stipendordning og skal søke om stipend via LO Stat