Hjem » Hvem er vi? » LO

LO

Skolenes landsforbund er en del av det sterke fellesskapet i LO

Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv.
SL og LO har et felles verdigrunnlag basert på solidaritet, utjevning av forskjeller og kamp for å
bevare velferdsstaten og fellesskolen.  

Større. Sterkere. Sammen.

LO tar et helhetlig samfunnsansvar og har et omfattende prinsipprogram som berører områder av stor betydning for Skolenes landsforbund sine medlemmer. Sammen deler vi mange synspunkter og verdier. 

Som SL jobber LO for videreutvikling av demokratiet, medbestemmelse i arbeidslivet og rettferdig fordeling av samfunnsgodene. Vi står sammen for et likeverdige og mer inkluderende samfunn. 

På lag med de største

LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med over en million medlemmer. LO bistår slik at medlemmene får: 

  • Rettferdig lønn, gode pensjoner og trygge arbeidsplasser 
  • Gode forsikringsordninger og andre medlemsfordeler gjennom LOfavør 
  • En stemme overfor politiske myndigheter 

LO bidrar til å skape et godt organisert arbeidsliv. En viktig fordel for landet vårt, bedriften og for den enkelte. 

En mangfoldig og demokratisk organisasjon 

Det er LO-forbundene som bestemmer hva LO skal mene og engasjere seg i. LO er bygd opp slik at alle forbund er med på de veivalg som LO tar. Det betyr at alle LO-medlemmer har muligheter til å engasjere seg og være med å påvirke forbundets standpunkter. Det skjer gjennom forbundets lokale organisasjonsledd og til syvende og sist på forbundenes landsmøter. 

LOs sekretariat møtes ukentlig og består av LOs ledelse og forbundsledere valgt på LO-kongressen. 

Et organisert arbeidsliv

LO og LO-forbundene forhandler og samarbeider med arbeidsgiverne for å skape et godt arbeidsliv. I privat virksomhet forhandler LO mot blant annet NHO og Virke. I offentlig sektor har vi egne forhandlingssammenslutninger som heter LO Stat og LO Kommune

Forhandlingene med arbeidsgiverne resulterer i endringer i tariffavtalene. Avtalene inneholder bestemmelser om lønn, arbeidstid, godtgjørelser og liknende.

Juridisk hjelp i arbeidsforhold

LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med 48 ansatte, hvorav 30 advokater som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål og konflikthåndtering. Avdelingen er prosesskontor for LOs forbund og tilbyr tjenester i alle saker som helt eller delvis har tilknytning til arbeidslivet, slik som individuelle og kollektive tvistesaker, pensjon, EU/EØS rett, trygd og erstatning, m.m.

Avdelingen tilbyr også rettslig bistand til medlemmer i LO som er selvstendig næringsdrivende, bl.a. innenfor kontrakts/avtalerett, selskapsrett, opphavsrett m.m.

LO-advokatene fører saker for alle norske domstoler, EFTA-domstolen, Den Europeiske Menneskerettsdomstol og internasjonale klageorganer. 

Medlemsfordeler

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler i privatlivet gjennom LOfavør, som er fordelsprogrammet til LO-forbundene. Med over 1 million medlemmer, har LO kraften til å forhandle frem ekstra gunstige avtaler og fordeler. LO samarbeider med store og trygge merkevarer som har fokus på bærekraft.