Pensjon: Viktig ordning for «sliterne»

En sliterordning i folketrygden er gode nyheter også for ansatte i skole og barnehage.

6. mars 2024

Runar Nørstad

Sak om pensjon. Foto: Getty Images
Nå endres alderspensjonen. Flertallet på Stortinget sikrer sliterne et ekstra tillegg på nesten 30.000 kroner i årlig pensjon. (Foto; Getty Images/Illustrasjon)

Etter et nytt pensjonsforlik er det nå bred politisk enighet om nye endringer i pensjonssystemet. I tillegg til økte aldersgrenser, skal det etableres en ordning i folketrygden for de som ikke klarer å stå i jobb frem til pensjonsalder.

– Det å jobbe i barnehage og skole har utviklet seg til å bli så krevende, at det for mange ikke vil være mulig å stå i jobb frem til pensjonsalder. Når aldersgrensene økes, er det derfor helt avgjørende at det kommer på plass en sliterordning, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Den nye ordningen skal utformes etter modell av sliterordningen i privat sektor, som er en ekstra ytelse til de som starter uttak av avtalefestet pensjon (AFP) før normert pensjonsalder, og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av.

– Det er veldig bra at ordningen etableres i folketrygden og dermed favner alle. På den måten unngår vi at yrkesgrupper settes opp mot hverandre i jakten på å definere hvem som er «sliterne» i samfunnet. En jobb trenger ikke være fysisk krevende for å være belastende. Andre belastninger kan også medføre at man ikke makter å stå i jobb frem til pensjonsalder, sier Walker Johnsen.

Den kommende sliterordningen i folketrygden vil gi et årlig tillegg på 0,25 G (cirka 30.000 kroner) for de som går av fem år før normert pensjonsalder. Kronetillegget trappes deretter gradvis ned ved høyere avgangsalder. Detaljene i ordningen skal utformes sammen med partene i arbeidslivet.  

Forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: Skolenes landsforbund)

Skolenes landsforbund skal, ifølge forbundets prinsipp- og handlingsprogram, arbeide for at lærere skal få 6 prosent redusert undervisning fra året de fyller 55 år, samt at reduksjon i undervisningsplikt for seniorer styrkes ytterligere med 5 prosent etter fylte 62 år.

– Vi krever en god seniorpolitikk med mulighet for personlig utvikling for alle grupper i utdannings- og oppvekstsektoren. På generell basis er det viktig med gode avtaler i arbeidslivet for seniorer. Dette er lønnsomt for arbeidstakerne og har en samfunnsøkonomisk gevinst, sier Mette Johnsen Walker.

Ti spørsmål og svar om pensjonsendringene (frifagbevegelse.no)

Noen hovedpunkter fra pensjonsforliket:

  • Aldersgrensene i pensjonssystemet kommer til å øke gradvis fra og med 1964-kullet.
  • Det skal etableres en sliterordning i folketrygden, som innføres samtidig med de andre endringene i pensjonssystemet. Den nye ordningen skal etableres etter modell av sliterordningen i privat AFP og gi et årlig tillegg på 0,25 G for de som går av fem år før normert pensjonsalder. Tillegget trappes gradvis ned ved høyere avgangsalder. Partene skal involveres i utformingen av sliterordningen. 
  • Alderspensjon til uføre skal styrkes ved at de skjermes for 2/3-deler av effekten av levealdersjusteringen.  

Les pensjonsforliket her (PDF)

Relaterte saker
SL: Debatt: Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder