Debatt: Unødvendig og uklokt med økt pensjonsalder

Skolenes landsforbund mener det må finnes andre måter å finansiere pensjonen på enn å heve pensjonsalderen.

29. februar 2024

Kommunikasjonsavdelingen

Skolenes landsforbund mener det må finnes andre måter å finansiere pensjonen på enn å heve pensjonsalderen.
Skolenes landsforbund mener det bør settes ned et nytt pensjonsutvalg som får som mandat å finne alternative måter å finansiere framtidig pensjon uten å heve pensjonsalderen, skriver Geir Allan Stava og Jeanine Norstad. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Innlegg signert Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund og Jeanine Norstad, forbundssekretær i Skolenes landsforbund

Fordi folk lever lengre, er det nødvendig å øke pensjonsalderen, sier regjeringen. Men, selv om folk lever lengre, er det ingen garanti for at de også er friskere og kan stå lenger i jobb?

I LOs tariffpolitiske uttalelse for 2024, som ble vedtatt denne uken, står det følgende:

«For at folk skal kunne stå lenger i arbeid, er det behov for et mer inkluderende arbeidsliv. Det krever en langt større innsats fra myndighetene og fra partene i arbeidslivet for at folk skal kunne stå lengre i arbeid. Det må legges til rette for forlenget arbeidsliv, at seniorenes kompetanse anerkjennes og brukes på en god måte med gode muligheter for utvikling og at det blir lettere for seniorene å få jobb. Det er også behov for at eldre arbeidstakere får rettigheter til større grad av fleksibilitet, for eksempel reell mulighet for kortere arbeidsdag/uke osv.»

LOs andre nestleder, Steinar Krogstad, forklarer til FriFagbevegelse at hele forslaget om økte aldersgrenser er basert på at arbeidslivet skal bli bedre og at folk skal være i stand til å jobbe lenger. Og, som han presiserer tydelig. Hvis det er slik at folk ikke er i stand til å jobbe lenger, da er forutsetningene for forslaget om økte aldersgrenser brutt.

Hvor lenge du er frisk nok til å jobbe, henger for en stor del sammen med hvilken jobb du har. Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb. Og dermed får de også mest i pensjon.

Litt forenklet kan man si at de med høyest lønn også er de som både lever lengst og som står lengst i jobb

Forbundssekretærene Geir Allan Stava og Jeanine Norstad

Ulikhetene i systemet altså er tett tilknyttet klassetilhørighet. Dette blir ytterliggere forsterket av at de med høyest lønn også er de som har best råd til privat pensjonssparing.

Ved å øke pensjonsalderen vil disse forskjellene bare bli større og større. I tillegg er det en ren gavepakke til alle som driver og selger private pensjonsforsikringer. Og når den offentlige pensjonen gradvis får mindre og mindre betydning, undergraves støtten og tilliten til både pensjon og velferdsstat.

I stedet for å heve pensjonsalderen, bør vi heller finne andre måter å finansiere pensjonen på. Hva med å øke momsen på usunne varer og øremerke disse inntektene til pensjon? Da vil man både bedre folkehelsen og sikre inntekter til pensjon. Det fins også sikkert mange andre tiltak man kan gjøre for å styrke inntektene til framtidig pensjon.

I stedet for å heve pensjonsalderen, bør vi heller finne andre måter å finansiere pensjonen på.

Forbundssekretærene Geir Allan Stava og Jeanine Norstad

Skolenes landsforbund mener det bør settes ned et nytt pensjonsutvalg som får som mandat å finne alternative måter å finansiere framtidig pensjon uten å heve pensjonsalderen. Finansieringen må ikke føre til økte forskjeller, men heller virke sosialt utjevnende.