Skolenes landsforbunds fraværsmål er 0 %

Hvor bra eller dårlig er fraværsgrensen? Ja, det diskuteres heftig i avisene og i sosiale medier. Torbjørn Røe Isaksen har genierklært ordningen. Skolenes landsforbund…

1. august 2017

Runar Nørstad

Tomme pulter illustrerer fravær i skolen. Fraværsgrenser løser bare deler av problemet, mener SL. (Foto: Runar Nørstad, SL)

Hvor bra eller dårlig er fraværsgrensen? Ja, det diskuteres heftig i avisene og i sosiale medier. Torbjørn Røe Isaksen har genierklært ordningen. Skolenes landsforbund og Elevorganisasjonen er mer kritiske til den.

 

Debattinnlegg signert 2. nestleder i Skolenes landsforbund, Chris Gøran Holstad.

 

Skolenes landsforbund deler den samme bekymringen og perspektivet som Elevorganisasjonen har i forhold til eleven, og ser at fraværsgrensen ikke er godt nok tilpasset de elevgruppene som er borteboende og kanskje ensomme, har psykiske utfordringer eller kommer fra et ustabilt hjem som preger hverdagen. Disse elevene har behov for hjelp, bli sett og ivaretatt – i stedet for å bli møtt med en rigid fraværspraksis som fratar disse muligheten til å bli vurdert.

Vi skal heller ikke glemme at fraværsgrensen er en forsøksordning som er inne i sitt første av sine tre år, før ordningen skal evalueres. Vi mener at det både er uheldig og utidig at statsråden ikke opptrer med dette som utgangspunkt, og gir ordningen den tiden den er gitt, før han flagger denne som en stor suksess. Hvem vet, kanskje det har noe med denne høstens valg å gjøre? Beklager, men vi lar oss ikke rive med.

Statsråden har etter vårt syn ikke lyttet godt nok etter når han innførte denne forskriftsendringen. Han av alle burde ha forstått at det ikke alltid er slik at den høyeste stemmen i klassen er den som nødvendigvis er klassens stemme.

Chris Gøran Holstad.

Når man tenker tilbake på hvorfor og hvordan denne forskriftsendringen ble til, kan det faktisk se ut som regelen er laget aller mest for de lærerne med «høy stemme». Statsrådens alibi for sin påstand om at «alle» lærerne ville ha en slik ordning, vet vi er basert på en undersøkelse blant et begrenset utvalg av lærere i den videregående skolen, og kun blant fellesfaglærere. Om vi så setter det på spissen, kan det da hende at det er de «få» høyrøstede lærerne som statsråden har valgt å lytte til, er de som etter et visst fagfravær skal få lov til å «slippe» å vurdere elever med karakter – som «straff»? Eller er det for de andre som har klaget over hvor kjedelig det er å undervise de «få» oppmøtte?

Vi forstår selvfølgelig at det kan være krevende å både drive undervisning og vurderingsarbeid når fraværet til enkeltelever blir for stort, men dette er altså en del av vår jobb som lærere. Vår kritikk av ordningen går i hovedsak ut på at vi som lærere er fratatt tilliten til å kunne gi vurdering med karakter når fagfraværet overstiger 10 %. Det er altså satt en klar grense for når lærere og rektorer får lov til å vurdere en elev. Denne konsekvensen har etter vår mening ikke vært kommunisert ut på noen som helst måte.

I samme åndedrag som lærerne fikk vite at deres utdanning ikke lengre var gyldig, altså «avskiltingen» – mister de nå vurderingsfullmakten på grunn av fraværsgrensen. Det er slik det oppleves.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Skolenes landsforbund har alltid hatt full tillit til at lærerne er i stand til å drive med det de er utdannet som til det aller beste for elevene. Vi har også full tillit til at lærerne også er i stand til å drive vurderingsarbeid og sette riktig fagkarakter, uten en forskriftstekst som frarøver lærerne og rektorer denne muligheten etter et visst fagfravær.

Skolenes landsforbund generelle fraværsmål er 0 %. Lov, forskrifter og andre styringsverktøy må uttrykke 100 % tillit til lærere og skoleeiere.

Tidligere hadde forskriften bestemmelser som balanserte lærers plikt til å skaffe vurderingsgrunnlag og elevens plikt til å gjøre seg vurderbar:

«Læraren skal så langt råd er, skaffe tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven,, slik at retten eleven, har etter § 3-1, blir oppfylt. Det gjeld òg dersom stort fråvær eller andre særlege grunnar gjer vurdering vanskeleg.

Eleven skal møte til og delta aktivt i opplæringa slik at læraren får grunnlag for å vurdere eleven sin kompetanse i faget. Stort fråvær, manglande deltaking i planlagde vurderingssituasjonar eller andre særlege grunnar kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter manglar. (§ 3-3)»

§ 3-1.Rett til vurdering – har ikke endret seg, og her står det;

«Skoleeigar har ansvaret for at eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten sin rett til vurdering blir oppfylt, jf. opplæringslova § 13-10 første ledd.»

Slik denne forskriften var, så var både handlingsrommet og tillit til læreren stor. Dette er den aller største endringen ved en ny forskriftstekst.

Samtidig skaper den nye forskriften § 3-3 full forvirring, ved at fravær knyttes til orden og atferd og «skal ikkje trekkjast inn i vurderinga i fag». Mens det i samme paragraf står at fagfravær over 10 % (15 %) skal føre til at eleven mister rett til vurdering.

Skolenes landsforbund er helt enig i at mye udokumentert fravær hos elever er tegn på dårlig orden eller atferd, eller en kombinasjon av begge. Dette har imidlertid, og som forskriften sier i starten, absolutt ingenting å gjøre med vurderingen i fag.

§ 3-3.Grunnlaget for vurdering i fag

«Føresetnadene til den enkelte, fråvær, eller forhold knytte til ordenen og åtferda til eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten eller lærekandidaten skal ikkje trekkjast inn i vurderinga i fag. I faget kroppsøving skal innsatsen til eleven vere ein del av grunnlaget for vurdering.

I vidaregåande skole skal eleven ikkje få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved fråvær i meir enn 10 prosent av timane i faget. Eleven kan likevel få vurdering med karakter dersom det er dokumentert at fråvær i meir enn 10 prosent av timane i faget skyldast slike grunnar som er nemnde i § 3-47 femte ledd bokstav a til f og åttande ledd. Dersom årsaka til fråværet gjer det klart urimeleg at fråværsgrensa på 10 prosent skal gjelde, kan ein elev som har inntil 15 prosent udokumentert fråvær i eit fag, også få vurdering med karakter. Avgjerda ligg hos rektor. Læraren må i alle høve ha tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, jf. tredje ledd.»

La oss erkjenne at det finnes elever som er enormt ustrukturerte og rotete som er faglige på topp, og at det også finnes kalkulerte og sosiale unnasluntrere med klisterhjerne som lærer seg pensum i løpet av de siste fire månedene på skolen. La disse elevene få vite det på orden og atferdskarakteren sin.

Det finnes også elever som trenger ekstra hjelp, bor borte, er alene, har lærevansker, sliter psykisk, har det vanskelig hjemme- og/eller privat, har økonomiske utfordringer, har sykdom eller lider av avhengighet av noe slag, eller annet som fører til at rigide fraværsregler bare blir en ekstra vanskelig ting å forholde seg til. Det disse elevene trenger er en lærer som forstår, og har tillit og mandat til å utøve skjønn hver eneste dag slik at også disse kan få mulighet til å få karakter i fagene sine til tross for sine utfordringer som blant annet medfører det som i dag forstås som udokumentert fravær.

Skolenes landsforbund mener fremdeles at innføringen fraværsgrensen er et galt virkemiddel for å videreutvikle fremtidens skole og ta tak i utfordringene med både frafall og økt gjennomføring. Forskriften, slik den var, ga lærerne handlingsrom og tillit. Vi ønsker mer enn gjerne å bidra positivt til utvikle rammer som gir skoleeiere, ledere og lærere økt tillit for en bedre skole for alle.

Vi har derfor stor tro på å bygge gode relasjoner mellom den enkelte elev og kontaktlærer/ helsesøster og- eller andre voksne ansatte på skolen som basert på gjensidig tillit, kan være dokumentasjon god nok for ethvert fravær. Vi må begynne å bry oss, se den enkelte og åpne for tillit. Så kan det hende at vi av og til blir utsatt for noen som har talent som skuespillere. Vi er tross alt bare mennesker.

 

Relevante lenker:
SL: Nedgang i fraværet i videregående skole
SL:
– Fraværsgrense svekker lærernes status
SL: – Nasjonal fraværsgrense er et svakhetstegn
SL: Klarsignal til å finne ny modell for fraværsgrense
SL: – Røe Isaksen går bananas
SL: – Fraværsgrenser løser bare deler av problemet