– Respekter at andre parter er i konflikt

Hvis det blir iverksatt streik fra andre forbund på din arbeidsplass, skal vi ha respekt for at andre parter er i konflikt, er det krystallklare rådet fra Skolenes landsforbund.

20. mai 2022

Runar Nørstad

Respekter at andre parter er i konflikt, er oppfordringen fra Skolenes landsforbund. (Foto: SL/Illustrasjon)

– Forbundet får en jevn strøm av henvendelser fra medlemmer som lurer på hva de skal gjøre ved en eventuell konflikt, også når andre forbund er i streik, bekrefter 2. nestleder Bodil Gullseth og fortsetter:

– Generelt kan en si at alle funksjoner som er beskrevet i stillingsinstruks eller lignende for streikende medlemmer, er blokkert/streikerammet. Streikerammet arbeid er arbeid som skulle vært utført av en arbeidstaker som er tatt ut i streik.

Kun ordinære arbeidsoppgaver

– Så lenge konflikten pågår, kan ikke de ikke-streikende administrere eller utføre arbeid i stilling som er konfliktrammet/blokkert. Omdisponeringer utover arbeidstidsavtalens bestemmelser, eller overtid med tanke på å redusere virkningene av konflikten, skal ikke finne sted. Det betyr i klartekst at du kun skal utføre dine ordinære oppgaver, og ikke gjøre oppgaver som noen av dine streikende kollegaer skulle utført, sier Bodil Gullseth.

Dersom overordnet er tatt ut i streik, skal ikke andre tilsatte utføre noen av de funksjonene som den overordnede skulle ha gjort, men kun de oppgaver som tilligger egen stilling.

– I forkant av streiken arbeides det som vanlig. Det skal ikke gjøres forberedelser for å forhindre skader, med mindre det er tale om skade som kan berøre liv og helse, sier nestlederen.

Streikebryteri

Alle (også uorganiserte) som forsøker å utføre arbeid som ellers gjøres av medlemmer som er i streik, oppfattes som streikebrytere (unntatt de som er unntatt etter Hovedavtalens § 5-1-2).

– Vi skal ikke akseptere at arbeidsgiver omdisponerer arbeidstid eller arbeidsoppgaver. Forhold som karakteriseres som streikebryteri er vanskelig å konkretisere på forhånd. Hver situasjon må vurderes for seg. Hvis du er i tvil, ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller forbundskontoret. Hvis du blir pålagt å utføre arbeid som vi anser som streikebryteri eller at du blir bedt om å ha digital undervisning, må du be om å få det som et skriftlig pålegg, presiserer Bodil Gullseth.

Under en streik begrenses kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte til kun å omfatte forhold som gjelder avvikling av streiken.

– Alle andre møter med arbeidsgiver utsettes til etter at streiken er over. Arrangeres likevel møter, bør ikke tillitsvalgte fra Skolenes landsforbund delta, er anbefalingen fra nestlederen.

Digital undervisning

Skolenes landsforbund har fått mange henvendelser om digital undervisning.

– Dette betrakter forbundet som en omgåelse av de streikendes ordinære arbeid, og vi anbefaler våre medlemmer å gi beskjed til arbeidsgiver at dette har de ikke anledning til. Dette gjelder selvsagt ikke digital undervisning som ligger inne som mer eller mindre faste løsninger gjennom året.

I utgangspunktet skal undervisning som vanligvis foregår på skolen, fortsette med det. 

– I gitte situasjoner kan det være rettslig grunnlag for å organisere opplæringen som nettundervisning/fjernundervisning. En egen forskrift har regulert dette gjennom perioden med Covid 19-smitte. Tilsvarende lov- og/eller forskriftshjemmel finnes ikke for situasjoner der skoler må stenge helt eller delvis som følge av streik. Hensynet til barns beste tilsier likevel at det kan vurderes. Ved pålagt nettundervisning, bør du be arbeidsgiver om hvilken lovhjemmel de peker på, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

Lønn ved eventuell permittering av SLs medlemmer

Skolenes landsforbund tar ansvar for at våre medlemmer ikke taper lønn ved en eventuell streik som andre forbund gjennomfører. I tidligere oppgjør, har kommuner varslet SL-medlemmer om at de vil kunne bli permittert med virkning om 14 dager dersom streik blir iverksatt.

Les også: Infoskriv til tillitsvalgte i kommunesektoren
(kan f. eks arbeidsgiver sende ut betinget permitteringsvarsel?)

– Skolenes landsforbund vil selvsagt ta ansvar for at våre medlemmer som eventuelt blir permittert ikke skal bli økonomisk skadelidende som følge av en eventuell streik. Vi ber dere dette gjelder å ta godt vare på brev dere mottar fra kommunen og utskrift av de tre siste lønnsslipper dersom det blir iverksatt permitteringer, sier Bodil Gullseth.

Relevante lenker
SL: Dette er spillereglene under en konflikt (disse tas ut i fase 1)
SL: Spørsmål – og svar – om en eventuell streik
SL: Meklingen i offentlig sektor starter for fullt 21. mai
SL: Informasjon om konfliktberedskap
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Brudd i statsoppgjøret
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune
SL: Brudd i forhandlingene i kommunesektoren