Avtale om økt koronatillegg for kommuneansatte

LO Kommune og KS har forhandlet fram en ny avtale om økt overtidsbetaling i kommunene og fylkeskommunene i forbindelse med koronapandemien. – Dette er en god kompensasjonsordning for ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

20. desember 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: SL)

Avtalen innebærer at arbeidsgiver kan pålegge mer overtid. Bakgrunnen for avtalen er den nye runden med nedstenging, og behovet for å sikre nok bemanning og forsvarlige tjenester i en ekstra krevende koronasituasjon. 

Økende smittetall og ny nedstenging betyr høyt arbeidspress i hele kommunal sektor.

– Dette ønsket ingen. Folk har allerede stått på lenge og gitt masse over lang tid. Våre medlemmer har forholdt seg til ulike trafikklysnivå og nedstenging. Denne avtalen sikrer kompensasjon, sier Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

– Vi kan bare løse dette som et lag

Mette Johnsen Walker beskriver avtalen som en god kompensasjonsordning for alle som har stått på som helter under koronakrisen, og som fortsatt må stå på i tiden som kommer.

– Dette er en ordning som gjelder for alle berørte yrkesgrupper, ikke bare enkeltgrupper. Det er viktig! Vi kommer oss bare gjennom dette ved at hele laget gjør jobben, sier Mette Johnsen Walker.

Bestemmelsene i avtalen skal brukes når det er behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien. Partene lokalt må være enige om å iverksette avtalen.

– Avtalen understreker viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og at man sammen finner løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet, sier forbundslederen.

Hovedpunkter i avtalen

Kort frist på omlegging av undervisning:

  • Det gjøres avtale om dobbel ordinær timelønn over 100 prosent eller en ordinær timelønn for deltidsansatte. Dette kan også godtgjøres med avspasering.

Økt tillegg ved ekstra undervisning:

  • For arbeid utover 60 prosent stilling dobles timebetalingen.

Overtid for deltidsansatte som ikke er undervisningspersonale:

  • For arbeid utover avtalt arbeidstid som overstiger en samlet arbeidstid på 20 timer per uke betales 200 prosent per arbeidet time.

Økt annet elevrettet arbeid i planfestet arbeidstid/arbeidstid på skolen:

  • Økt inspeksjon, tilsyn eller særskilt oppfølging av elever utover det normale godtgjøres med en ekstra timelønn per arbeidet time.

Avtalen har også bestemmelser for rammer for overtid, frivillig overtid og ansatte som er unntatt overtidsbestemmelsene.

Avtalen er inngått mellom KS og forbundene i LO, Unio, YS og Akademikerne. Norsk Sykepleierforbund er de eneste som foreløpig ikke har sluttet seg til avtalen.

Avtalen gjelder fra 20. desember 2021, og ut april 2022.

Les hele avtalen om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien (PDF)

Les protokoll fra forhandlingene (PDF)

Relevante lenker
SL: Reagerer på FHIs karantene-anbefaling 
SL: – Uakseptable karanteneregler
SL: Krever hjemmeskole nå – og fram til jul
SL: Ansatte skal føle seg trygge på jobb!
SL: – Viktig at kommunene legger seg på riktig nivå
SL: – Bemanningskrisen er ikke over etter pandemien