– Skrot ordningen med lærerspesialister

Skolenes landsforbund ber den nye regjeringen skrinlegge ordningen med lærerspesialister, og heller bruke pengene på innføringen av det nye læreplanverket. – De såkalte «superlærerne» skaper et A- og B-lag blant norske lærere, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

12. oktober 2021

Runar Nørstad

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Regjeringen Solberg fortsetter sin satsing på den omstridte og mye omtalte lærerspesialistordningen. I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram tirsdag, legges det opp til at man fra 2022 skal ha 3.000 lærespesialister i Norge.

Dette er en kostnad på 271,7 millioner kroner.

Midlene forsvinner i sluket

– Dette er midler vi lett kan finne andre og mer hensiktsmessige bruksområder til. Det er behov for ekstra satsning i forhold til innføringen av det nye læreplanverket. Midlene til læremidler er bakt inn i overføringene til kommuner og fylkeskommuner. Vår erfaring er at når ting blir gitt som rammetilskudd og ikke øremerket tilskudd, forsvinner midlene i det store sluket og kommer ikke fram til skolene, sier Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

Hun oppfordrer Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til å fjerne lærerspesialistene, i samme slengen som de fjerner firekravet og dropper avskiltingen av lærere gitt med tilbakevirkende kraft – slik de har uttalt og lovet under regjeringsforhandlingene i Hurdal.

– Regjeringens satsing på lærerspesialister er en provokasjon mot den norske lærerstanden og undergraver det kollektive lønnssystemet. Alle som har lærerutdanning, er lærerspesialister, sier Bodil Gullseth.

Naturfag og videreutdanning

Skolenes landsforbund mener det er bra at regjeringen Solberg foreslår å bruke 104,2 millioner til en ekstra time i naturfag på ungdomstrinnet.

– Det vises til at Norge er blant landene med færrest timer til naturfag, og at resultatene i TIMSS (Trends in International Mathematics and Sciense Study) fra 2019 viser en tilbakegang i resultatene for naturfag på ungdomstrinnet. Dette er et skritt i riktig retning, sier Gullseth som også liker at det er satt av 1,7 milliarder kroner til videreutdanning av lærere.

– Skolenes landsforbund mener det er positivt at regjeringen Solberg vil satse på økt kompetanse innen norsk, engelsk, samisk, tegnspråk og matematikk, og at de åpner for videreutdanning innen praktiske og estetiske fag samt spesialpedagogikk.

– Men hva med en større og systematisk satsning på utvikling av digital kompetanse sett i lys av fagenes egenart? Hva med mulighetene for etterutdanning for yrkesfaglærere? På disse områdene savner vi en økt satsing, fortsetter Bodil Gullseth.

Barnehager, mobbing og fullføringsreformen

Skolenes landsforbund liker at budsjettet tar høyde for at barnehager skal ha en dekningsgrad på 50 prosent med barnehagelærere innen 2025. En påplussing av 100 millioner er en god start på veien fram mot målet.

Det foreslås brukt 115 millioner kroner til tiltak mot mobbing og for et godt inkluderende lek- og læringsmiljø. Dette bør ses i sammenheng med den nye handlingsplanen mot mobbing, mener Skolenes landsforbund.

For gjennomføring av fullføringsreformen foreslås det 800 millioner kroner. Dette skal mellom annet dekke opp og forberede den utvidede retten til videregående opplæring og rett til yrkesfaglig rekvalifisering fra 2023. Midlene er også kanalisert mot å gi et bedre tilbud til elever som blir stående uten læreplass.

– Det er viktig at regjeringen har fokus på at flere skal fullføre videregående skole, men 800 millioner kroner er langt fra nok til at flere kommer ut med vitnemål eller fagbrev. Her påligger det regjeringen Støre et stort ansvar med å få fullføringsreformen i havn, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.  

Har fire uker på å gjøre endringer

Selv om det er Erna Solbergs regjering som legger frem statsbudsjettet for 2022, får den påtroppende regjeringen likevel sette sitt preg på budsjettet for neste år. Hvorfor? Jo, fordi statsbudsjettet ikke trenger å bli vedtatt i Stortinget før midt i desember. Det gir Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsold Vedum (Sp) tid til å gjøre endringer.

Fristen for å legge frem endringer til en avgått regjerings budsjett (såkalt tilleggsproposisjon) er 10. november.

Det betyr at Støre og Vedum har rundt fire uker på seg til å gjøre endringer, før det blir forhandlinger i Stortinget – og trolig enighet/flertall med SV om budsjettet og endringene, som vedtas samtidig, senest 15. desember.

Relevante lenker
SL: Klare forventninger til ny regjering
SL: Provokasjon mot den norske lærerstanden
SL: – Bruk lærerspesialist-penger på tidlig innsats 
SL: Enige om ny handlingsplan mot mobbing