Vil verne om den frie leken

Skolenes landsforbund mener veiledet lek ikke må gå på bekostning av den frie leken i barnehage og skole.

6. mai 2024

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund mener veiledet lek ikke må gå på bekostning av den frie leken i barnehage og skole. Høringssvar: «Et jevnere utdanningsløp – Barnehage, skole og SFO som innsats mot ulikhet blant barn»
Lekbasert læring må ikke komme på bekostning av den frie leken. Den frie leken må få en betydelig plass i både barnehage, på småskoletrinnet og i SFO, mener Skolenes landsforbund. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

I rapporten «Et jevnere utdanningsløp – Barnehage, skole og SFO som innsats mot ulikhet blant barn», foreslår en ekspertgruppe å innføre systematisk veiledet lek for barn i barnehagen. Dette har møtt kritikk fra aktører i opplæringssektoren som mener det kan innskrenke barns frie lek.

Ekspertgruppen vil øke kvaliteten i barnehager, gjennom systematisk og jevnlig profesjonsutvikling av ansatte i barnehagen og systematisk veiledet lek, supplert med økt bemanning.

Økt bemanning er et viktig tiltak, skriver Skolenes landsforbund i sitt høringssvar.

– Man må gjøre bemanningsnormen gjeldende for hele åpningstiden. Videre må man sørge for kvalifisering av hele personalet. Det må settes av nok tid til kompetanseutvikling og samarbeid, sier nestleder Bodil Gullseth.

Skolenes landsforbund er skeptisk til vektleggingen av veiledet lek i rapporten, og vil verne om den frie leken.

– Lekbasert læring må ikke komme på bekostning av den frie leken. Den frie leken må få en betydelig plass i både barnehage, på småskoletrinnet og i SFO. Barna må ikke glemme å leke. Fri lek utvikler kreativitet og sosialiserer barna gjennom frie aktiviteter. Videre er det viktig å huske at man for å drive med systematisk veiledet lek, er det nødvendig at personalet har god kompetanse i metode, og tid til å planlegge aktivitetene. Det er også behov for større kompetanse om språkstimulerende tiltak i barnehagen, sier Bodil Gullseth.

I høringssvaret understreker Skolenes landsforbund viktigheten av offentlig ansvar for barnehage, skole og SFO, og argumenterer for at alle bør gå i «samme» barnehage uavhengig av bakgrunn. Det er viktig å møte jevnaldrende med ulik bakgrunn og lære å samarbeide, forstå forskjellighet og å respektere mangfold. Behovet for bedre overganger mellom barnehage og skole fremheves. Man må legge til rette for mykere overganger og bedre informasjonsflyt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Skolenes landsforbund er bekymret over at stadig færre velger å utdanne seg til lærer.
Bodil Gullseth, nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

I tillegg mener Skolenes landsforbund at økt barnehagedekning og kvalitet i SFO er viktig, men er usikre på å inkludere leksehjelp i SFO. Trening av sosioemosjonelle ferdigheter i skolen og økt bruk av små grupper i undervisningen får forbudets støtte.

Skolenes landsforbund påpeker også behovet for sterkere kommuneøkonomi, flere yrkesgrupper i skole og barnehage, betydningen av lekens rolle i barns utvikling, oppfølging opp mot hjem, støtte til elever med lav sosial status, tilrettelegging av utstyr og læremidler, og bevissthet rundt digitaliseringens mulige konsekvenser.

Les hele høringssvaret her (PDF)

FAKTA: Den frie leken og veiledet lek

  • Det finnes to viktige former for lek som ligger til grunn for barns utvikling og læring: Den frie leken og veiledet lek.
  • I den frie leken velger barna selv innhold, form og forløp på det som skjer.
  • I veiledet lek er det voksne som initierer leken og deltar aktivt i den. I denne formen for lek tar de med seg spesifikke lekematerialer, rekvisitter eller aktiviteter som utforskes sammen med barna. Målet er å støtte barns læring og utvikling gjennom veiledning og deltakelse.

FAKTA: «Sosial utjevning og mobilitet»

  • Regjeringen skal i 2025 legge fram en stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet. Dette er et samarbeid mellom flere departementer.
  • Rapporten «Et jevnere utdanningsløp – «Barnehage, skole og SFO som innsats mot ulikhet blant barn» skal inngå som et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet, sammen med blant annet høringsuttalelsene og en rapport fra ekspertgruppa for barn i fattige familier.
  • Utviklingen av barnehage og skole skal gjennom dette arbeidet sees i sammenheng med andre sektorer som er sentrale i barn og unges oppvekst. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Relaterte saker
SL: Høringssvar: Finansiering av barnehagesektoren
SL: Debatt: Vi trenger flere barnehagelærere
SL: Debatt: Barnehagelærere må få økt planleggingstid