Til landsmøtet i Arbeiderpartiet

Dere vil ha mindre klasser, flere lærere i skolen og dere vil styrke tidlig innsats. Skolenes landsforbund anbefaler at dette blir konkretisert nærmere på…

20. april 2017

Runar Nørstad

Dere vil ha mindre klasser, flere lærere i skolen og dere vil styrke tidlig innsats. Skolenes landsforbund anbefaler at dette blir konkretisert nærmere på landsmøtet. Hvor mange elever vil dere egentlig at det skal være per lærer – og hvordan skal det beregnes?

 

Innspill fra Skolenes landsforbund til skole- og utdanningspolitikken, som Arbeiderpartiet skal meisle ut på sitt landsmøte (starter torsdag 20. april) – signert forbundsleder Anne Finborud.

(Innspillet er sendt til delegatene til Aps landsmøte. Det er også sendt programkomiteen, før de kom med sin innstilling. Det samme er gjort i forhold til Sp, KrF og SV)

 

Til Aps landsmøte

Skolenes landsforbund takker for et gjennomgående godt samarbeid med Arbeiderpartiet omkring skole og utdanning. Arbeiderpartiet har mye god politikk på dette området, og det er ikke mye vi er direkte uenige om.

Når det er sagt, er det likevel områder som kunne vært tydeligere i programmet. Vi tillater oss å komme med noen velmente innspill, for å gjøre et godt program enda bedre.

 

Flere lærere og andre yrkesgrupper

Arbeiderpartiet gjør det klart at dere vil ha mindre klasser, flere lærere i skolen og at dere vil styrke tidlig innsats.

Vi anbefaler at dette blir konkretisert nærmere. Hvor mange elever skal det være per lærer? Hvordan skal det beregnes? Det er også viktig at en eventuell norm for lærertetthet blir på skolenivå, ikke på kommunenivå, mener SL i dette vedlegget som også er sendt Ap.

Arbeiderpartiet ønsker, i likhet med de fleste andre, flere yrkesgrupper inn i skolen. Vi støtter dette fullt ut. Skal det bli til virkelighet, må det stilles konkrete krav til kommunene.

 

Avbyråkratisering og rangering av skoler

I likhet med oss, ønsker Arbeiderpartiet en avbyråkratisering av skolen ved å kutte unødvendig rapportering.

Vi ønsker at Arbeiderpartiet er klare på at det er sentrale myndigheter som må bestemme hva som skal rapporteres, hvor ofte og i hvilken form. Det kan ikke være slik at lokale skoleeiere og skoleledere har fullmakt til å pålegge den enkelte lærer en masse ekstraarbeid i form av lokale rapporteringskrav.

Vi er også enige med Arbeiderpartiet når dere er kritiske til prøver som leder til rangering av skoler. Vi er også for at alle elever skal gjennomføre nasjonale prøver. Men for å unngå rangering, foreslår vi at bare et utvalg blir sendt inn til sentrale myndigheter. Utvalget må være stort nok til at sentrale og lokale myndigheter får nok data til sitt bruk, men likevel så avgrenset at det ikke egner seg som rangering.

 

Kompetansekrav og masterutdanning

SL-leder Anne Finborud.

Innføring av kompetansekrav i fag for å få lov til å undervise, og spesielt med tilbakevirkende kraft, er områder der avstanden mellom oss og dere i Arbeiderpartiet har vært noe større enn på de fleste andre områder.

Vi mener at kompetansekravene har en rekke uheldige sideeffekter. Våre innvendinger er dere godt kjent med. Vi håper vi kan være enige om å nedsette et partssammensatt utvalg som kan utrede dette spørsmålet, for så å se på det med friske øyne.

Å gå inn for at nye kompetansekrav skal ha tilbakevirkende kraft, også for dem med allerede godkjent utdanning, mener vi var et alvorlig feilsteg. Også her er dere vel kjent med våre synspunkt. Her kan vi bare appellere til dere om å snu.

Å fjerne allmennlærerutdanningen og tvinge alle framtidige lærerstudenter til å ta master er ingen god idé. Vi trenger begge deler. Som kjent, er det ikke påvist noen signifikant forskjell på elevenes læringsutbytte ut fra lærerens utdanning. Lærere som tar master vil få et veldig begrenset fagområde de kan undervise i. Det medfører at vi i mye større grad vil få et faglærersystem, med hyppig bytte av lærer, også på barnetrinnet. Vi tror ikke dette er heldig.

I tillegg risikerer en at lærerjobben i større grad blir et deltidsyrke. Dette som følge av smalere utdanning kombinert med kompetansekrav for å undervise i fag.

I tillegg til dette håper vi Arbeiderpartiet vil love å fjerne kravet om karakteren 4 i matematikk fra videregående skole, for å komme inn på lærerutdanningen. Det er rett og slett ikke mange nok elever med karakteren 4 til at en klarer å fylle opp alle plassene ved lærerskolene.

 

Andre saker

  • Vi håper Arbeiderpartiet vil være med på å innføre samme regler om utbyttebegrensning i private barnehager som de har i private skoler.
  • Vi mener det må være mulig å finne bedre fraværsregler for elever i videregående skole. En form for egenmelding bør innføres.
  • Vi håper Arbeiderpartiet vil være med på å innføre krav om lærer i alle undervisningstimer. Selvstudium for å spare penger på lærerlønn må bort.
  • Vi håper at Arbeiderpartiet vil jobbe for at lærlingtilskuddet økes slik at det blir mer attraktivt å ta inn lærlinger i bedrift, samt at det skal stilles krav om lærlingeordning til virksomheter som utfører arbeid for det offentlige.
  • Vi håper Arbeiderpartiet kan stille seg åpne til å eventuelt overføre forhandlingsansvaret for lærerne tilbake til Staten. Altså at en ikke låser seg i saken.

 

Skolenes landsforbund tar forbehold om at vi ikke har fått med oss alle momenter i partiets politikk på dette området. Dette er et innspill fra et vennligsinnet fagforbund som håper partiet vil utvikle en enda bedre og klarere politikk på deres landsmøte.

Vi ønsker oss et nytt rødgrønt flertall ved neste valg.

Jeg ønsker dere et godt landsmøte! Lykke til!

Hilsen Anne Finborud, leder av Skolenes landsforbund

 

Relevante lenker:
SL:
Alle må sikres en akseptabel pensjon
SL: Ap må sikre økt lærertetthet på skolenivå!
SL: Ap må sikre økt lærertetthet på skolenivå!
SL: Trond Giske: Kunnskap gjør at vi lykkes
SL: Trond Giske vil ha lærerne tilbake til staten