Nyttig å vite om den kommende streiken

Skolenes landsforbund (SL) har varslet plassfratredelse (fase 1) fra rundt 7. juni. En større opptrapping (fase 2) er planlagt over sommeren i forbindelse med skolestart.

25. mai 2022

Runar Nørstad

Rundt 7. juni er streike-t-skjortene i bruk. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Skolenes landsforbund er en del av forhandlingssammenslutningen LO Kommune. Siden de andre forbundene i forhandlingssammenslutningen sa ja til meklingsskissen, mens Skolenes landsforbund sa nei, så må SL vente 14 dager før vi kan iverksette en streik. Dette er spillereglene.

Slik er det også for forbundene i de andre hovedsammenslutningene, altså må også Utdanningsforbundet (Unio) og Norsk Lektorlag (Akademikerne) vente 14 dager. Varselet om streik gjelder derfor fra cirka 7. juni.

Skolenes landsforbund jobber med å utvikle sin strategi for plassfratredelsene under streiken og håper å lande på et mindre uttak ved én skole i landet.

Forbundsstyret i Skolenes landsforbund har det overordnede ansvaret for konflikten, og gir råd til de tillitsvalgte på forbundskontoret angående streikeuttak og informasjonsflyten som må foregå. Varsel for streikeuttak skal gis til Riksmekleren og KS minst fire dager før uttak. Det vil foregå et nært samarbeid med de aktuelle organisasjonsleddene før neste streikeuttak.

Partene kan måtte møte i mekling også mens streiken pågår. Riksmekleren kan når som helst kreve at partene møter til fortsatt mekling, jf. § 30 i arbeidstvistloven. Hvis det imidlertid er gått en måned etter at meklingen ble brutt og tvisten ennå ikke er løst, skal Riksmekleren innkalle partene på nytt og oppfordre dem til nye forhandlinger.

Skolenes landsforbund får inn mange spørsmål om streiken, blant annet disse:

Hvorfor streiker lærerne når det er ferie?

Dette henger sammen med tidspunktet for når det er hovedtariffoppgjør i offentlig sektor, hvor forhandlingsfristen er satt til 30. april og meklingsfristen rundt 24. mai. I de tilfeller der forhandlingssammenslutningen har anbefalt meklingsforslaget, men enkeltforbund sier nei, er tidligste iverksettingstidspunkt for streik 14 dager senere – slik som nå er tilfelle for Skolenes landsforbund. Det betyr at vi etter spillereglene ikke har anledning til å streike før om lag 7. juni. Da er sommeren like rundt hjørnet. Streik er et lovlig virkemiddel i forbindelse med tariffoppgjøret, men vi må holde oss til regelverk for iverksetting og gjennomføring av streik.

Hvordan forholder vi oss til konflikten som vi nå er i? 

I det øyeblikk Skolenes landsforbund starter streiken, er hele organisasjonen i konflikt i KS-området. Det vil si at all kontakt mellom Skolenes landsforbund sine tillitsvalgte og arbeidsgivere på alle nivåer i KS opphører. Dette uansett om det ikke er streikeuttak i din kommune/fylkeskommune. Hovedtariffavtalen som vi har vært i forhandlinger om nå, er en del av hovedavtalen. Det er hovedavtalen som regulerer samhandlingen mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver. Som hovedregel kan man si at det fram til løsning på konflikten, kun skal være kontakt omkring saker som angår streiken eller saker knyttet til arbeidsmiljøet.  Vi råder våre tillitsvalgte til å samarbeide med de andre organisasjonene.  

Relevante lenker
SL: Skolenes landsforbund varsler streik
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?
SL: Enighet i Oslo kommune
SL: Enighet i statsoppgjøret