tariffavtaler

Staten

LO Stat er forhandlingsorganisasjonen som inngår avtalene om de overordnede lønns- og arbeidsvilkårene med arbeidsgiverne i staten og arbeidsgiverforeningen Spekter. 

Det statlige tariffområdet

Gjennom medlemskapet i LO Stat er Skolenes landsforbund med i de besluttende organer som tar stilling til hovedtariffoppgjør, mellomoppgjør, hovedavtaleforhandlinger og forhandlinger om sentrale særavtaler i det statlige tariffområdet. Disse forhandlingene omfatter alle statsansatte.

Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet

Forbundet er selvstendig part i forhold til Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet og de forhandllingene som føres her for pedagogisk personell i det statlige skoleverket, for tilsatte i Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet og for tilsatte ved universitets- og høgskoler.

RELATERTE SAKER