tariffavtaler

Kommunesektoren

Skolenes landsforbund er selvstendig part i kommunal og fylkeskommunal sektor (KS-området)

KS-området

I hovedtariffoppgjør, mellomoppgjør og hovedavtaleforhandlinger i KS-området forhandles det for forbundets medlemmer gjennom LOK, som er LO-organisertes forhandlingssammenslutning i kommunal sektor. Forbundet har en plass i LOKs forhandlingsråd.

Forhandlingssammenslutningen består av LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund (SL), Creo, EL og IT Forbundet og Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF).

Forbundets lokale tillitsvalgte tar seg av lokale forhandlinger med den enkelte kommune/fylkeskommune for faglig personell i skole- og barnehagesektoren.

HOVEDAVTALEN (HA)
Hovedavtalen  (01.01.2024 – 31.12.2025)

HOVEDTARIFFAVTALEN (HTA)
Hovedtariffavtalen (01.05.2022 – 30.04.2024)

Vedlegg til protokoll og B-rundskriv fra KS etter hovedtariffoppgjøret i 2022 er tatt inn bak i avtalen.

Arbeidstidsavtalen for lærere

Arbeidstidsavtalen for andre ansatte

RELATERTE SAKER