– Allmennlæreren begraves

Skolenes landsforbund har hele veien vært skeptisk til at lærerutdanningen gjøres femårig, og mener at allmennlæreren nå begraves – uten at noen engang har…

1. april 2016

Runar Nørstad

De nye femårige masterlærerne vil kunne undervise i vesentlig færre fag enn det allmennlæreren kunne, og barna dermed vil miste den tryggheten som ligger i å ha en lærer de kjenner godt i de aller fleste av timene, mener SL. (FOto: Pixabay/Illustrasjon)Skolenes landsforbund har hele veien vært skeptisk til at lærerutdanningen gjøres femårig, og mener at allmennlæreren nå begraves – uten at noen engang har varslet om sykdom.

 

Regjeringen vil omgjøre begge de fireårige grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 til masterutdanninger.

Dermed vil alle de store integrerte lærerutdanningene være masterutdanninger, i tråd med regjeringserklæringen.

Det legges opp til oppstart fra 2017.

I sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet, «Forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger», skriver Skolenes landsforbund:

«Som kjent har Skolenes landsforbund hele veien vært skeptisk til at lærerutdanningen skulle gjøres femårig, og spesielt at den skulle knyttes opp mot en obligatorisk mastergrad. Når det nå tydeligvis er vedtatt at dette likevel skjer ønsker vi å komme med en del innspill til innretningen på utdanningen for om mulig å minimere de skadevirkningene vi frykter.»

For det første er SL skeptisk til å gjøre dette til en masterutdanning:

«Det som skjer er at en tar profesjonsutdanningen til lærer og presser den inn i en form som har helt andre målsettinger enn det en profesjonsutdanning etter vår mening bør ha. En masterutdanning er i utgangspunktet en forskerutdanning, og den skal kvalifisere til å gå videre på en doktorgrad. Dette legger en del føringer på innholdet i utdanningen som klart svekker profesjonsdelen av utdanningen.»

For det andre synes SL det er oppsiktsvekkende at departementet virkelig kan foreslå å redusere omfanget av pedagogikk i utdanningen samtidig som den utvides med et år:

«Reduksjonen er ikke bare prosentvis, men også absolutt i og med at 15 av de 60 studiepoengene i det såkalte «Profesjonsfaget» skal brukes til KRLE.2

For det tredje er SL sterk motstandere av at allmennlæreren nå begraves uten at noen engang har varslet om sykdom:

«Dette sier vi fordi de nye femårige masterlærerne vil kunne undervise i vesentlig færre fag enn det allmennlæreren kunne, og barna dermed vil miste den tryggheten som ligger i å ha en lærer de kjenner godt i de aller fleste av timene. Dette er etter vår mening viktigere jo yngre barna er. Hittil har en gått gradvis over fra allmenlærermodell til en faglærermodell etter som barna har modnet, og på videregående skole er den helt gjennomført. Nå skal en altså starte med dette fra barna er 6 år. Vi kan ikke forstå hva slags forskningsbasert kunnskap departementet bygger på når de foreslår en slik omlegging uten forutgående debatt.»

Skolenes landsforbund forstår ei heller i sitt høringssvar hvorfor pedagogikkfaget skal endre navn til profesjonsfag:

«Vi håper det ikke bare er for å kunne bringe inn KRLE i faget. Da vil det være langt bedre å holde KRLE utenfor, kalle faget pedagogikk, og i det minste legge opp til at en kan ta masteren i det faget.»

 

Relevante lenker:
SL: Full strid om lærerutdanning
SL: Forvirret, frustrert og forbannet
SL: Kritisk til ny lærerutdanning for grunnskolen
SL: – Røe Isaksen er en idéløs skoleminister
SL: – Slutt med det pratet om superlæreren!

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen