Status i lønnsoppgjøret i KS

Regjeringen stoppet lærerstreiken 27. september ved tvungen lønnsnemnd. Her gir vi deg status i lønnsoppgjøret i KS.

8. november 2022

Runar Nørstad

Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022, har vært til behandling i Stortinget. Bildet er fra en støttemarkering for streiken 12. september. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Saken er oppdatert 2. desember: Stortinget sa ja til tvungen lønnsnemnd

Saken er oppdatert 24. november: Innstillingen fra fra Arbeids- og sosialkomiteen er klar

Saken er oppdatert 8. november 2022, med følgende: Foreløpig dato for første behandling i Stortinget er oppgitt til 29. november 2022. 

Tirsdag 27. september, om kvelden, ble partene i lærerstreiken hasteinnkalt til møte med arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. I løpet av møtet ble tvungen lønnsnemnd et faktum, og organisasjonene godtok at medlemmene skulle gjenoppta sitt arbeid igjen fra arbeidsdagens begynnelse onsdag 28. september. Vår 111 dager lange streik var over.

Hva er egentlig tvungen lønnsnemnd og hvorfor tar det så lang tid?

– Tvungen lønnsnemnd betyr at myndighetene bestemmer at konflikten mellom partene skal avgjøres av Rikslønnsnemnda. Det er bestemt av norsk lov at når partene ikke er blitt enige med hverandre, kan Rikslønnsnemnda behandle saken, forklarer Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

Lønnsnemnd er regulert gjennom lov om lønnsnemnd i arbeidstvister, den såkalte lønnsnemndloven.

For å iverksette Rikslønnsnemndas arbeid, må Stortinget vedta en særlov etter tilrådning fra regjeringen. 

27. september stoppet regjeringen lærerstreiken ved tvungen lønnsnemnd. Forbundsleder Mette Johnsen Walker kommenterer utviklingen i konflikten utenfor Arbeids- og inkluderingsdepartementet. (Foto: Skolenes landsforbund)

14. oktober ga Arbeids- og inkluderingsdepartementet sin tilrådning til regjeringen, som godkjente at det sendes et forslag om særlov om at arbeidstvistene i forbindelse med hovedoppgjøret 2022 mellom henholdsvis Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag på arbeidstakersiden og KS på arbeidsgiversiden skal avgjøres av Rikslønnsnemnda.

Her finner du lovforslaget som er til behandling i Stortinget 

Hvor er saken i Stortinget nå? Det ser du her

Departementet la samtidig fram et forbud om å iverksette eller opprettholde arbeidsstans for å løse tvistene. Loven vil gjelde fram til Rikslønnsnemnda har avsagt sin kjennelse.

Innstillingen fra Arbeids- og sosialkomiteen leser du her (stortinget.no)

Rikslønnsnemndas hjemmeside står det (2. desember): «Dato for behandling av saken blir ikke bestemt før Rikslønnsnemnda har mottatt lovvedtak om tvungen lønnsnemnd.»

Hva kan bli resultatet av nemndskjennelsen?

– Det vil bli bare antakelser fra vår side, avslutter Bodil Gullseth.

Inntil avgjørelsen fra Rikslønnsnemnda foreligger, gjelder fortsatt hovedtariffavtalen for perioden 1. mai 2020 – 30. april 2022 på ettervirkning. For medlemmene av Skolenes landsforbund skal de sentralt fastsatte lønnsendringene fra hovedoppgjøret pr. 1.5.2022 derfor ikke iverksettes.

Resultatet skal ikke ut på uravstemning, da det ikke er anledning til å si ja eller nei til en kjennelse fra Rikslønnsnemnda.

FAKTA: Rikslønnsnemnda

Nemndas faste medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for tre år av gangen. I den enkelte sak oppnevner hver part to medlemmer.

Nemndas sammensetning i den enkelte sak

  • Leder og to faste nøytrale medlemmer
  • To faste medlemmer fra partene i arbeidslivet
  • To medlemmer fra hver av partene

Medlemmer (dagens Rikslønnsnemnd er utnevnt for perioden 1. mars 2022 til 28. februar 2025)

  • Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg, leder
  • Seniorforsker Erling Barth, Oslo
  • Professor Bjørnar Borvik, Bergen

Som representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven

  • Fra LO Roger Heimli, Bergen (ny)

Som representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven

  • Forhandlingsdirektør i NHO Jon Fladby Claudi, Oslo (ny)

Relevante lenker 
SL: – Tvungen lønnsnemnd utfordrer streikeretten
SL: Kunnskapsministeren inviterer lærerne til dialog

Forbundsleder Mette Johnsen Walker, 1. nestleder Jon Oddvar Holthe og 2. nestleder Bodil Gullseth representerer Skolenes landsforbund i lønnsoppgjøret i KS.  Bildet er tatt på vei inn til møte hos Riksmekleren 15. september. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Saken er første gang publisert 21. oktober 2022.