Ny rammeplan for SFO fra 1. august

Fra skolestart i høst skal skolefritidsordningen (SFO) endelig få jobbe etter en nasjonal rammeplan. Jaggu på tide, mener Skolenes landsforbund.

14. juni 2021

Runar Nørstad

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi barna omsorg og tilsyn. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Kunnskapsdepartementet vedtok 31. mai 2021 nasjonal rammeplan for SFO/AKS, som er en forskrift med hjemmel i opplæringsloven (trer i kraft 1. august). Målsettingen med den nye planen er at kvaliteten på tilbudet skal bli best mulig og mest mulig lik uavhengig av hvor i landet du bor. Det er lagt vekt på at det skal være rom for lokalt særpreg, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Skolenes landsforbund hilser den nye nasjonale rammeplanen for SFO hjertelig velkommen.

– Det er over 20 år siden det ble lovfestet at elever på 1. til 4. trinn skal ha et SFO-tilbud. Men det har vært sparsommelig hvilke krav det har vært til tilbudet. Gjennom denne rammeplanen har vi fått gode beskrivelser av oppgaver og innhold som ønskes inn i SFO. Men uten et omfattende arbeid og ulike prioriteringer lokalt, kan rammeplanen fort ende opp med at SFO-livet fortsetter som før og at planen ikke blir et verktøy brukt inn i den daglige driften, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

Hun har representert Skolenes landsforbund i referansegruppen til arbeidsgruppen som har jobbet med rammeplanen, og har på vegne av forbundet gitt innspill.

Flere yrkesgrupper inn i SFO

Skolenes landsforbund mener at den nasjonale rammeplanen vil fordre en rekke spesifiseringer i lover og regler framover.

– Rammeplanen skisserer et svært allsidig aktivitetstilbud for barna. Hurra! Men hvordan skal SFO makte å gi tilbudet? For det første må det være flere ansatte for å serve tilbudet. Det må være en leder som har dette feltet som sin primæroppgave. Rektor på en skole har så mange oppgaver i forhold til skoledrift og vil være for fjernt fra SFO.

– Det legges opp til et bredere, og kanskje mer aktivt, innhold i SFO. Hva slags kompetanse er det da bruk for? Skolenes landsforbund mener at det vil være behov for flere yrkesgrupper inn i SFO. Blant annet må sosialfaglig kompetanse være på plass. Det må også være et godt utviklet tilbud for kompetanseheving og -bygging for de ansatte, fortsetter Bodil Gullseth.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær Bodil Gullseth. (Foto: SL)

Mer tid til forarbeid

Vi må også trekke fram arbeidstid og ansettelsesforhold for de som jobber i SFO, mener Skolenes landsforbund.

– Her har vi en stor gruppe ansatte som, sjøl om de kombinerer jobb i SFO og skole, sjelden vil ha muligheter for å bli tilsatt i en 100 prosent stilling. Den nye rammeplanens skisse over innhold, vil kreve større grad av planlegging og samhandling. Den tiden som ansatte i dag har avsatt, er ikke i samsvar med det som vil bli det nye behovet. Vi må derfor ta kampen med tanke på å gi de ansatte ved SFO mer tid til å gjøre det forarbeidet som behøves for å gi et allsidig tilbud til barna, forklarer forbundssekretæren.

Ikke bare oppbevaring

Skolenes landsforbund er opptatt av at SFO ikke bare skal være oppbevaring av barna.

Det må være et allsidig tilbud med aktiviteter som bygger på barnas behov og premisser. Lek må være i fokus, enten det er snakk om fysisk aktivitet eller kulturaktiviteter. SFO-tilbudet ligger i forkant og/eller etterkant av skoledagen. Tid og rom for egenaktivitet er viktig. Da må forholdene legges godt til rette, både i forhold til de fysiske rammene, tilgjengelighet, materiell og leker.

Gratis for alle elever

Skal vi klare å oppfylle de fagre ordene om for eksempel mangfold og inkludering, må det på plass en bedre finansieringsordning, mener Skolenes landsforbund.

I dag er det dessverre slik at mange elever som virkelig hadde hatt bruk for et SFO-tilbud blir «ekskludert» fra tilbudet på grunn av egenandelen. Vi mener at tilbudet skal være gratis for alle elever. Om intensjonene i rammeplanen oppfylles, vil SFO være sosialt utjevnende og kunne fungere som gode læringsarenaer i aldersblandede grupper.

Les også: Forskrift om rammeplan for skolefritidsordningen (udir.no)

Les også: Her kan du lese hele SFO-innspillet fra Skolenes landsforbund

Relevante lenker
SL vil ha gratis SFO/AKS for alle

Pixabay-bildeter frigjort under denne lisensen