SL vil ha gratis SFO/AKS for alle

Den nye rammeplanen for skolefritidsordningen må inneholde nasjonale minstestandarder som omfatter areal, bemanning, utstyr/leker og tilbud om mat. Videre må SFO/AKS være et gratis tilbud for alle elever, mener Skolenes landsforbund.

10. august 2020

Runar Nørstad

Lek skal være en viktig del av fritidstilbudet til barna på SFO/AKS. Lek skal kunne foregå både inne og ute, skriver Skolenes landsforbund i sitt innspill til ny rammeplan for skolefritidsordningen. (Foto: Pixabay) 

Utdanningsdirektoratet (Udir) utvikler, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, en ny nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen (SFO/AKS), som skal bidra til et mer likeverdig tilbud.

Skolefritidsordningene skal ta i bruk rammeplanen fra høsten 2021. Udir har etablert en gruppe som skal skrive utkast til rammeplanen. Denne gruppen består av ansatte fra SFO/AKS, kommune og universitet og høgskole. Det endelige forslaget til rammeplan vil legges ut på høring mot slutten av 2020. 

Forbundssekretær Bodil Gullseth representerer Skolenes landsforbund i referansegruppen til arbeidsgruppen som jobber med rammeplanen, og har på vegne av forbundet gitt innspill i flere møter fra april og fram mot sommeren.

Skolenes landsforbund mener at skolefritidsordningen har et enormt mangfold, der variasjonene er store når det gjelder arealer – og der kvaliteten og fasilitetene varierer mye i likhet med bemanningen.

– Derfor er det viktig at det etableres nasjonale minstestandarder som omfatter areal, bemanning, utstyr/leker og tilbud om mat. SFO/AKS må også være et gratis tilbud for alle elever, sier Bodil Gullseth.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Bodil Gullseth. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund mener at man må være tydeligere på at verdigrunnlaget for SFO/AKS skal bygge på FNs barnekonvensjon, på menneskerettighetene og ILO- konvensjonen. Det humanistiske menneskesynet skal settes i fokus.

– Det skal ikke fremheves en religions verdier framfor andres. Likhet og likeverdighet skal være de verdiene som framheves. Tilbudet skal være religionsnøytralt, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

FAKTA: Innspill fra Skolenes landsforbund – ny rammeplan for SFO/AKS

  • Fritidsaktiviteter som idrett og annen kultur skal inn i tilbudet
  • Lek (både inn og ute) skal være en viktig del av fritidstilbudet – på barnas premisser
  • Krav om voksenressurs for elever som har behov for ekstra hjelp
  • Vikar settes inn fra første dags fravær
  • Krav om egen leder (underlagt rektor), for å oppnå større nærhet til barna/ansatte
  • Minstenorm for felles tid til planlegging og individuell tid til for- og etterarbeid for de ansatte
  • Ansatte må gis muligheter for å ta fagbrev og/eller fritidspedagogikk
  • Større søkelys på den daglige overgangen mellom SFO/AKS – skole – SFO/AKS

– Det er på tide at det kommer en rammeplan for skolefritidsordningen etter at det ble et lovfestet tilbud på slutten av 1990-tallet, sier Bodil Gullseth.

Her kan du lese hele innspillet fra Skolenes landsforbund

Her kan du lese det første utkastet til ny nasjonal rammeplan for SFO (udir.no)

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen