Dette gjør du i en streikesituasjon

Hvis det blir iverksatt streik fra andre forbund på din arbeidsplass, skal vi ha respekt for at andre parter er i konflikt, er det krystallklare rådet fra Skolenes landsforbund.

17. august 2022

Runar Nørstad

Bodil Gullseth, streikesjef og 2. nestleder i Skolenes landsforbund sier vi skal ha respekt for at andre parter er i konflikt. (Foto: SL) 

– Forbundet får en jevn strøm av henvendelser fra medlemmer som lurer på hva de skal gjøre ved en eventuell konflikt, også når andre forbund er i streik, bekrefter andre nestleder og streikesjef Bodil Gullseth og fortsetter:

– Generelt kan en si at alle funksjoner som er beskrevet i stillingsinstruks eller lignende for de streikende medlemmer, er blokkert/streikerammet. Streikerammet arbeid er arbeid som skulle vært utført av en arbeidstaker som er tatt ut i streik.

Kun ordinære arbeidsoppgaver

– Så lenge konflikten pågår, kan ikke de ikke-streikende administrere eller utføre arbeid i stilling som er konfliktrammet/blokkert. Omdisponeringer utover arbeidstidsavtalens bestemmelser, eller overtid med tanke på å redusere virkningene av konflikten, skal ikke finne sted. Det betyr i klartekst at du kun skal utføre dine ordinære oppgaver, og ikke gjøre oppgaver som noen av dine streikende kollegaer skulle utført, sier Bodil Gullseth.

Dersom overordnet er tatt ut i streik, skal ikke andre tilsatte utføre noen av de funksjonene som den overordnede skulle ha gjort, men kun de oppgaver som tilligger egen stilling.

– I forkant av streiken arbeides det som vanlig. Det skal ikke gjøres forberedelser for å forhindre skader, med mindre det er tale om skade som kan berøre liv og helse, sier nestlederen.

Streikebryteri

Alle (også uorganiserte) som forsøker å utføre arbeid som ellers gjøres av medlemmer som er i streik, oppfattes som streikebrytere (unntatt de som er unntatt etter Hovedavtalens § 5-1-2).

– Vi skal ikke akseptere at arbeidsgiver omdisponerer arbeidstid eller arbeidsoppgaver. Forhold som karakteriseres som streikebryteri er vanskelig å konkretisere på forhånd. Hver situasjon må vurderes for seg. Hvis du er i tvil, ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller forbundskontoret. Hvis du blir pålagt å utføre arbeid som vi anser som streikebryteri eller at du blir bedt om å ha digital undervisning, må du be om å få det som et skriftlig pålegg, presiserer nestleder Bodil Gullseth.

Under en streik begrenses kommunikasjonen mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte til kun å omfatte forhold som gjelder avvikling av streiken.

– Alle andre møter med arbeidsgiver utsettes til etter at streiken er over. Arrangeres likevel møter, bør ikke tillitsvalgte fra Skolenes landsforbund delta, er anbefalingen fra Gullseth. Vi får en del spørsmål om lokale forhandlinger i kapittel 3 og 5. Disse forhandlingene må utsettes til etter konflikten er over.

Digital undervisning

Skolenes landsforbund har fått mange henvendelser om digital undervisning.

– Dette betrakter forbundet som en omgåelse av de streikendes ordinære arbeid, og vi anbefaler våre medlemmer å gi beskjed til arbeidsgiver at dette har de ikke anledning til.

I utgangspunktet skal undervisningen foregå på skolen.

– Men i gitte situasjoner kan det være rettslig grunnlag for å organisere opplæringen som nettundervisning/fjernundervisning. En egen forskrift har regulert dette gjennom perioden med Covid 19-smitte. Tilsvarende lov- og/eller forskriftshjemmel finnes ikke for situasjoner der skoler må stenge helt eller delvis som følge av streik. Hensynet til barns beste tilsier likevel at det kan vurderes. Ved pålagt nettundervisning, bør du be arbeidsgiver om hvilken lovhjemmel de peker på, sier nestleder Bodil Gullseth.

Lønn ved eventuell permittering av SLs medlemmer

Skolenes landsforbund tar ansvar for at våre medlemmer ikke taper lønn ved en eventuell streik som andre forbund gjennomfører. I tidligere oppgjør, har kommuner varslet SL-medlemmer om at de vil kunne bli permittert med virkning om 14 dager dersom streik blir iverksatt.

– Skolenes landsforbund vil selvsagt ta ansvar for at våre medlemmer som eventuelt blir permittert ikke skal bli økonomisk skadelidende som følge av en eventuell streik. Vi ber dere dette gjelder å ta godt vare på brev dere mottar fra kommunen og utskrift av lønnsslipper dersom det blir iverksatt permitteringer, sier nestleder Bodil Gullseth.

Relevante lenker
SL: Skolenes landsforbund trapper opp streiken
SL: 8 ting du kanskje lurer på om streiken