Arbeidstidsavtale for barnehage (KS) videreføres

Partene er enige om å videreføre særavtalen for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201), til 31. desember 2023.

26. januar 2022

Runar Nørstad

Dersom det skulle oppstå situasjoner i barnehagen som fører til tap av tid til planlegging, for- og etterarbeid, skal denne tiden erstattes på et senere tidspunkt. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Når det gjelder denne særavtalen, har Fagforbundet har fått fullmakt til å forhandle på vegne av Skolenes landsforbund, Fellesorganisasjonen (FO) og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Fakta: Videreføring av arbeidstidsavtalen (SFS 2201)

1. SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehage prolongeres for perioden 1.1.2022-31.12.2023.

2. Pkt. 4.3 Kompensasjon Kompensasjonen justeres opp til kr. 1.330,- pr. barn per måned med virkning fra 01.01.2022.

3. Til protokoll:

a) Kommentar til punkt 3.2:

«Minst 4 timer» forstås slik at det også vil være grunnlag for å anvende tid utover 4 timer når det er behov for det. Dette for å sikre fleksibilitet i anvendelsen av tiden barnehagelærer og pedagogisk leder har til planlegging, for- og etterarbeid.

Behovet for tid til planlegging, for- og etterarbeid kan variere i løpet av et år, men skal minst være 4 timer i gjennomsnitt pr. uke for den enkelte. Organiseringen av denne tiden fastsettes etter drøftinger/i samråd med det pedagogiske personalet. Dette innebærer at styrer har et overordnet ansvar og må vektlegge den enkelte pedagogiske leders/barnehagelærers behov for tid. Betydningen av at det pedagogiske personalet sikres medinnflytelse understrekes.

Partene påpeker betydningen av og behovet for planlegging, for- og etterarbeid for å sikre god oppfølging av det enkelte barn og av barnegruppen. Det er viktig at pedagogiske ledere og barnehagelærere får bruke timene til formålet. Dersom det skulle oppstå situasjoner i barnehagen som fører til tap av tid til planlegging, for- og etterarbeid, skal denne tiden erstattes på et senere tidspunkt.

b) Kommentar til punkt 3.5:

I de tilfeller partene har inngått avtale om lønnsreduksjon på 11 % for arbeidstakere som i barnehager/skolefritidsordninger/skole som følger skoleåret (dvs. 38 uker + 5 planleggingsdager) skal det tilsettes i den stillingsprosenten de faktisk jobber i utenom arbeidsfrie perioder, men med 11 % lønnstrekk.

c) Arbeidsgruppe

Det nedsettes en arbeidsgruppe som i avtaleperioden vurderer behovet for å utarbeide felles veiledning om praktisering av avtalen når det gjelder «det øvrige personalet» i skole og skolefritidsordninger. Aktuelle temaer i dette arbeidet er først og fremst arbeidstid og heltid.  

Kommentar fra Skolenes landsforbund:

Det vil være viktig å se denne arbeidsgruppens arbeid opp mot et forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til SFS 2213 (undervisningspersonalets arbeidstidsavtale). Dette for å på sikt få videreutviklet og forbedret avtaleteksten om tid til samarbeid og planlegging.

Les hele avtalen her (SFS 2201) (PDF)

Relevante lenker
SL: Arbeidstidsavtalen: Mer tid til kontaktlærere
SL: Ny hovedavtale for KS-området

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen