Ny hovedavtale for KS-området

I kommuner og fylkeskommuner hvor Skolenes landsforbund ikke har hovedtillitsvalgte, har arbeidsgiver nå plikt til å kalle inn tillitsvalgte fra forbundet til informasjonsmøter. – Dette er spesielt gledelig med den nye hovedavtalen, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

26. januar 2022

Runar Nørstad

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund, har deltatt i forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune. (Foto: SL)

Hovedavtalen er en tariffavtale og er spillereglene i arbeidslivet. Den sikrer medbestemmelse for arbeidstakerne gjennom tillitsvalgtordningen. I avtalen beskrives både rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og tillitsvalgt, og den er en forutsetning for et godt partsarbeid.

Den nye avtalen, som ble ferdigforhandlet tirsdag, er en toårig avtale som vil gjelde fram til utgangen av 2023.

Arbeidsgiver har plikt

Det er gjennom hovedavtalen at medlemmene i Skolenes landsforbund, og andre organisasjoner, sikres informasjon, innsyn og medinnflytelse på arbeidsplassen sin.

I KS-området er det forbundsleder Mette Johnsen Walker og 2. nestleder Bodil Gullseth som deltar i forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune.

LO Kommune består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund, EL og IT forbundet, Norsk Sjøoffisersforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur.  

Den nye avtalen sier at i kommuner hvor forbund ikke har hovedtillitsvalgte, så skal representanter kalles inn til informasjonsmøter i kommunen/fylkeskommunen.

– Fram til nå har dette vært opp til kommunens velvilje. Nå er det nedfelt i vedlegg til protokollen at det er arbeidsgivers plikt overfor de tillitsvalgte å kalle «oss» inn til disse møtene. Det er selvsagt gledelig, sier Bodil Gullseth.

Tillitsvalgtes medvirkning

I det store og hele er vi fornøyde med hovedavtalen og den viderefører hovedtrekkene uten store endringer, ifølge leder for LO Kommune, Mette Nord.

– Kommuner og fylkeskommuner står overfor store omstillinger innen klima og miljø, digitalisering og likestilling i framtiden. Da er tillitsvalgtes medvirkning en viktig forutsetning for å lykkes. Avtalen slår fast at dette også er et ansvar for partene lokalt og bestemmelsen er en presisering av at klima og miljø er en del av partsarbeidet, sier hun.

Mette Nord sier LO Kommune er særlig godt fornøyd med at forhandlingsprotokollen presiserer partenes ansvar i likestillingsarbeidet.

– Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger virksomhetene å arbeide aktivt mot diskriminering og trakassering. Den nye avtalen understreker at slikt arbeid skal skje i samarbeid med de ansattes representanter.

Den nye avtalen forbedrer rettighetene for tillitsvalgte som jobber turnus. Også det gleder Mette Nord.

– Avtalen slår fast at arbeidssituasjonen for tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeid som faller utenfor ordinær dagarbeidstid, etter drøftinger skal tilrettelegges slik at de får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid.

Les også: Vedlegg til protokoll (25. januar 2022 kl. 16.00) (PDF)

LO Kommunes leder Mette Nord og KS’ forhandlingsleder Hege Mygland undertegner ny hovedavtale. (Foto: LO Kommune)

Relevante lenker
SL: Arbeidstidsavtalen: Mer tid til kontaktlærere