Tillitsreformen: – Stusselig lesing

Skolenes landsforbund er skuffet over at flertallet i Utdannings- og forskningskomiteen ikke ønsker en tillitsreform i skolen. – Innstillingen fra komiteen er trist lesing, sier Terje Moen.

7. juni 2018

Runar Nørstad

Terje Moen har studert innstillingen. Nestlederen i Skolenes landsforbund beskriver innholdet som trist lesing og gir den terningkast 1. (Foto: Skolenes landsfobund)

SAK OPPDATERT 12. juni: Forslaget til tillitsreform fra Ap, SV og Sp fikk ikke flertall i Stortinget (49 stemte for forslaget/53 stemte mot).

Ap, Sp og SV har bedt regjeringen innføre en tillitsreform i norsk skole, i et felles representantforslag (Dokument 8:194 S (2017-2018)). Mandag 11. juni skal Stortinget behandle forslaget og innstillingen fra Utdannings- og forskningskomiteen er nå klar.

Terje Moen har studert innstillingen. Nestlederen i Skolenes landsforbund beskriver innholdet som trist lesing og gir den terningkast 1.

– Høyresiden er nok en gang tilfreds med sitt syn på norsk skole og ser ikke noe behov for å innføre en tillitsreform. De ser heller ikke noe behov for å lage en plan for å styrke profesjonsfellesskapet. I stedet satser de på at arbeidet med fagfornyelsen, og ikke minst utvalgsarbeid, skal ivareta lærernes behov for større tillit i skolen.

Ap, Sp og SV mener politikere og skolemyndigheter i mye større grad må holde fingrene unna klasserommene. De tre partiene ba regjeringen gjennomføre totalt sju tiltak for å gi landets lærere mer tillit og albuerom. Å redusere omfanget av rapporteringer og dokumentasjonskrav, samt gjennomgå hele dagens regime for testing og vurdering av kvalitet, var blant de viktigste kravene.

Får ikke flertall i Stortinget

KrF har valgt å støtte regjeringspartiene i innstillingen. Forslaget vil derfor mest sannsynlig bli stemt ned i Stortinget 11. juni.

– Flertallet i komiteen, som består av Høyre, Frp, Venstre og KrF, mener at lærerne tydeligvis er gitt nok økt tillit, ansvar og profesjonelt handlingsrom, da de i sin innstilling sier at dette er bærende element i arbeidet med fagfornyelsen, revidering av opplæringsloven og i forpliktelsene som er gitt i «Overordnet del» og i regelverket for øvrig, sier Terje Moen.

– Disse partiene mener dette er konkrete eksempler på at de har gjennomført og igangsatt flere viktige prosesser for å sikre økt tillit og profesjonelt handlingsrom. Fra Skolenes landsforbunds side, kan vi trygt si at vi ikke er enig i at dette er nok. Vi er utrolig skuffet over at flertallet ikke ser behovet for en tillitsreform i skolen. Vi er spesielt skuffet over at KrF ikke vil være med på å innføre en reform i skolen som er etterspurt av lærere, understeker nestlederen i SL.

Tillit og handlefrihet

Terje Moen ønsker å rose Ap, Sp og SV for å sette dagsorden med en mer tillitsbasert utdanningspolitikk.

– Mye av innholdet i representantforslaget kan utvikles. Norske lærere ønsker å være gode fagutøvere, men da må de få tillit og handlefrihet til utføre sin gjerning gjennom å bruke god og variert metodikk, i stedet for å forholde seg til stadig nye pålegg.

– Komiteens flertall har effektivt skutt ned et arbeid som kunne tatt norsk skole videre, da de tydeligvis ikke er enige med lærerne som ga klart uttrykk for at de ønsket en tillitsreform velkommen i komiteens høring.

Relevante lenker:
SL: Hilser en tillitsreform i skolen velkommen

FAKTA: Komiteens tilråding

Komiteen viser til representantforslaget og råder Stortinget til å gjøre følgende vedtak:

  • Stortinget ber regjeringen undersøke i hvilken grad detaljerte målkrav og indikatorer knyttet til elevresultater benyttes i ansettelsesavtaler med skoleledere og rektorer. Videre ber Stortinget regjeringen vurdere konsekvensene av dette sett i lys av overordnet del av læreplanen og melde tilbake til Stortinget på egnet måte.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at arbeidet med fagfornyelsen og revidering av opplæringsloven ivaretar lærerprofesjonens profesjonelle handlingsrom, i tråd med Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen.
  • Stortinget ber regjeringen fortsette å redusere omfanget av rapportering og dokumentasjon på nasjonalt nivå samt ta initiativ til at kommunene gjennomgår sine lokale planer for rapportering og dokumentasjon når nye læreplaner innføres. En slik gjennomgang bør gjennomføres i samarbeid med partene, lærerutdanningsinstitusjonene, elever, lærerstudenter, skoleeiere og skoleledere, med sikte på å redusere dokumentasjonskravene og styrke det lokale handlingsrommet til skoleeier.
  • Stortinget ber regjeringen nedsette et utvalg der partene i skolesektoren er representert, for å gjennomgå Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i lys av fagfornyelsen og fremme forslag til endringer på egnet måte.

Her kan du lese hele innstillingen