– SFO må være et gratis tilbud for alle elever

Skolenes landsforbund støtter regjeringens forslag som vil gi alle elever på første trinn rett til 12 timer gratis SFO. – Vi mener at SFO må være et gratis tilbud for alle elever, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

29. april 2022

Runar Nørstad

Med gratis kjernetid i SFO/AKS, utvides fellesskolen for første gang på mange år, mener Skolenes landsforbund. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

I Hurdalsplattformen har regjeringen ambisjoner om å øke kvaliteten og senke prisen i skolefritidsordningen. Stortinget har gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV, vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022.

Det betyr at de som har deltidsplass som er inntil 12 timer i uken vil få denne gratis, og at prisen for et heltidstilbud også vil bli rimeligere for alle.

– Regjeringen ønsker en sterkere fellesskole der elevene blir inkludert, mestrer og lærer. Med gratis kjernetid i SFO, utvides fellesskolen for første gang på mange år. Dette er historisk! Samtidig setter vi enda hardere trykk på å jobbe med å øke kvaliteten, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til forskrift om ordningen på høring.

«SFO skal være en arena for alle barn, uansett språk, kultur, religion, økonomi og sosial bakgrunn. SFO bør være en arena som virker sosialt utjevnende. For svært mange er SFO i dag et altfor dyrt tilbud. Det blir derfor til at de som virkelig kunne hatt behov for dette tilbudet, ikke ser seg råd til det», skriver Skolenes landsforbund i sitt høringssvar.

Skolenes landsforbund mener at SFO må være et gratis tilbud for alle elever.

– Å la elever på første trinn få et gratis tilbud om 12 timer på SFO er en god start. Vi synes det er viktig og riktig at det i forskriftsforslaget presiseres at endringsforslaget ikke skal føre til bortfall av moderasjonsordninger som allerede i dag eksisterer, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

Det er bra at man tilfører kommunene ekstra midler for å gjøre kommunene i stand til å gi et gratistilbud til førsteklassingene, men Skolenes landsforbund er skeptisk til at de ekstra midlene gis i form av rammetilskudd og ikke er øremerket tiltaket.

– Gang på gang har våre medlemmer rapportert inn at rammetilskudd til tiltak i skole- og oppvekstsektoren ikke tilfaller de tiltenke områdene eller oppgavene, understreker Bodil Gullseth.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

«Skolenes landsforbund har i arbeidet med nasjonal rammeplan for SFO i flere sammenhenger pekt på at rammevilkårene allerede i dagens ordning er pressa. Man sliter med bemanning, kompetanse hos personalet, areal og utstyr. Et gratis tilbud på tolv timer per elev i første klasse, vil føre til at flere elever benytter seg av ordningen. Det er uklart om man gjennom rammeoverføringene får dekket de utgiftene man vil få. Bekymringen blir derfor om man som følge av endringen vil oppleve en sterk prisøkning i forhold til det resterende tilbudet. I så fall kan man da oppleve at SFO-tilbudet i sin helhet blir dårligere enn i dag for de andre elevene (klassetrinnene). Vi liker derfor svært dårlig at kommunen skal kunne prioritere bort elever fra tilbudet om de ikke har kapasitet», skriver forbundet i høringssvaret.

Skolenes landsforbund visert til at den nasjonale rammeplanen for SFO er opptatt av at man skal styrke og utvikle tilbudet for elevene som benytter seg av tilbudet.

– Man må ikke ende opp med at man går bort fra tankene om innhold og kvalitet i SFO, og at man ender opp med en oppbevaringsplass med dårlige rammer, sier Bodil Gullseth.

Høringsfristen er 29. april.

FAKTA: SFO/AKS, utdanningspolitisk program 2021-2025

Skolenes landsforbund har i sitt prinsipp- og handlingsprogram (utdanningspolitisk program) vedtektsfestet å jobbe for at SFO/AKS skal være gratis: 

Skolefritidsordningen/Aktivitetsskolen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO/AKS skal gi barna omsorg og tilsyn. SFO/AKS skal ikke være en utvidelse av skoledagen.

For å oppfylle dette mener Skolenes landsforbund at:

  • enhver SFO/AKS skal ha en egen leder.
  • det lovfestes nasjonale minstestandarder for personaltetthet i SFO/AKS.
  • det må følge med voksenressurs til SFO/AKS for elever som har behov for ekstra hjelp.
  • det settes inn vikar fra første dags fravær i alle SFO/AKS.
  • det innføres en minstenorm for å sikre tid til samarbeid og til for- og etterarbeid også for miljøarbeidere, fagarbeidere og assistenter.
  • retten til SFO og AKS lovfestes og utvikles som et variert lærings- og språkstøttende tilbud for alle elever i barneskolen, med vekt på lek, fysisk aktivitet og praktisk og estetisk utfoldelse.
  • SFO/AKS skal være gratis.
  • fritidspedagogikk tilbys som etterutdanning, og det legges til rette for at alle ansattegrupper som jobber i SFO og AKS får en reell mulighet til å ta etter- og videreutdanning.
  • det innføres nasjonale normer om innhold som utstyr/leker, bemanning, arbeidstid og areal.

Relevante lenker
SL: Vil ha gratis SFO/AKS for alle

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen