Skolens landsforbund takker Utdanningskomiteen

Skolenes landsforbund vil takke en samlet Utdannings- og forskningskomité for støtten til forslaget om at bare lærere skal forberede, være til stede og gjennomføre undervisningen/opplæringen.

25. mai 2023

Runar Nørstad

Bare lærere skal forberede, være til stede og gjennomføre undervisningen/opplæringen, ifølge innstillingen til ny opplæringslov. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Stortingets utdannings- og forskningskomité kom tirsdag med sine innstillinger til forslaget til ny opplæringslov, hvor de har valgt å lytte til dette forslaget fra Opplæringsutvalget:

«Berre lærarar kan ha det faglege ansvaret for opplæringa. Det faglege ansvaret inneber å førebu og følgje opp opplæringa og som hovudregel å vere til stades saman med elevane i opplæringa. Anna personale kan hjelpe til i opplæringa.»

«Komiteen mener at en slik bestemmelse bør innføres, men anerkjenner behov for å se på eventuelle unntak fra hovedregelen.»

Så når komiteen ber regjeringen komme tilbake til dette, er det bare forslag til eventuelle unntak som skal vurderes. Hovedregelen vil bestå.

Skolenes landsforbund vil uttrykke skuffelse over at flertallet i komiteen ikke ser behovet for å lovfeste at skolene skal ha tilgang på sosialfaglig kompetanse.

Skolenes landsforbund mener sosialfaglig kompetanse er helt nødvendig for å bygge et lag rundt eleven som ser hele mennesket. Skal vi få likeverdige tilbud for alle landets elever, må den lovgivende forsamlingen sørge for at denne kompetansen er tilgjengelig for alle, ikke bare de som er så heldige å bo i en kommune som satser på dette.

Ellers konstaterer vi i Skolenes landsforbund at komiteen mener regjeringen må presisere eller komme tilbake til Stortinget med en rekke saker, blant annet disse:

  • Behovet for å klargjøre de rettslige rammene for når ansatte i skolen kan bruke fysisk makt
  • Om det bør gjøres ytterliggere endringer i reglene for ansettelse av lærere i skolen
  • Alternative læringsarenaer
  • Fraværsregler
  • Klagerett ved manglende spesialundervisning
  • Læremidler på nynorsk
  • Lærlingers rett til PP-tjenesten

Så siste ord er ikke sagt når Stortinget fatter vedtak i juni.

Skolenes landsforbund vil gjerne samarbeide med både regjeringen, politiske partier og interesseorganisasjoner for å få en best mulig opplæringslov for både elever, foresatte og ansatte.

Relaterte saker
SL: – Elevene skal ha rett til en lærer i timene