– Elevene skal ha rett til en lærer i timene

I høringen om regjeringens forslag til ny opplæringslov, la Skolenes landsforbund vekt på at det skal være minst en godkjent lærer til stede i alle undervisningstimene. Krav til sosialfaglig kompetanse, økt satsing på psykisk helse og tillit til læreren ble også nevnt.

20. april 2023

Runar Nørstad

Bodil Gullseth og Jon Oddvar Holthe, nestledere i Skolenes landsforbund, under høringen om forslag til ny opplæringslov i Stortinget torsdag ettermiddag. Her sammen med Norsk Lektorlag, Utdanningsforbundet og Norsk Leirskoleforening. (Foto: Skolenes landsforbund)

Den nye opplæringsloven som behandles i Stortinget, inneholder en rekke endringsforslag. Torsdag ble det gjennomført muntlig høring i Utdanningskomiteen. Nestlederne Bodil Gullseth og Jon Oddvar Holthe representerte Skolenes landsforbund.

– Det skal være minst en godkjent lærer til stede i alle undervisningstimer. Det er viktig å skjele til opplæringslovutvalgets opprinnelige forslag: «Berre lærarar kan ha det faglege ansvaret for opplæringa. Det faglege ansvaret inneber å førebu og følgje opp opplæringa og som hovudregel å vere til stades saman med elevane i opplæringa. Anna personale kan hjelpe til i opplæring,» sa 2. nestleder Bodil Gullseth i sin innledning.

Skolenes landsforbund understreker i sitt skriftlige høringssvar at elevene må ha rett til en lærer i hver undervisningstime.

– Vi må stille spørsmålet om det egentlig er undervisning når elevene ikke har tilgang til en lærer, spurte Gullseth politikerne i Utdanningskomiteen.

Skolenes landsforbund brukte også sine tilmålte tre minutter med utfordringene knyttet til både pedagogisk og sosialfaglig kompetanse i skolen.

– Rettigheten er ivaretatt for elever med tilrettelagt undervisning, men er mer utvannet for klasseundervisningen. Det er viktig med et lovverk som dekker behovet for pedagogisk kompetanse, men også andre typer kompetanser. Spesielt sosialfaglig kompetanse må være påkrevd i norsk skole.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

Bodil Gullseth og Jon Oddvar Holthe, nestledere i Skolenes landsforbund, under høringen om forslag til ny opplæringslov i Stortinget torsdag ettermiddag. (Foto: Skolenes landsforbund)
Bodil Gullseth og Jon Oddvar Holthe, nestledere i Skolenes landsforbund, under høringen om forslag til ny opplæringslov i Stortinget torsdag ettermiddag. (Foto: Skolenes landsforbund)

I høringen torsdag ettermiddag, nevnte Skolenes landsforbund at korona-perioden og streiken, i 2022, førte til mye snakk om elevenes psykiske helse. Skolenes landsforbund er bekymret for at dette arbeidet med psykisk helse ikke er prioritert nok i den nye opplæringsloven, fikk politikerne beskjed om før de ble advart mot å frata læreren enda mer tillit.

– En må ha tillit til læreren i forhold til fraværsoppfølging, vurdering og lekser. Ikke lag et lovverk som byråkratiserer lærernes arbeid, sa Bodil Gullseth.

Forsvarlighet i undervisningstilbudet må være pedagogisk begrunnet, er den klare oppfatningen til Skolenes landsforbund. I dag blir mye målt ut ifra økonomi. Målet må være et godt opplæringstilbud for ALLE elever.

Skolenes landsforbund mener at opplæringsloven skal ivareta elevenes rettigheter til et godt, trygt opplæringsmiljø:

Forbundet mener at elevenes rettigheter blir godt ivaretatt, men at man i den nye § som skal erstatte § 9A-5 lager et regelverk som langt på vei fratar den ansatte muligheter for kontradiksjon. Dette må ikke skje, og:

Opplæringsloven med forskrifter skal sikre elevene rettigheter i forhold til de enkelte fagtilbudene. Skolenes egenart kan styrkes og ivaretas gjennom en fleksibilitet med flytting av timer mellom fag eller ved å arbeide mer inngående med målene i overordnet del. Vi ønsker en opprettholdelse av denne 10 prosent-regelen. Men er tydelige på at timene ikke skal flyttes ut fra faget yrkesfaglig fordypning (YFF) på videregående.

Foreløpig dato for behandling av lovforslaget i Stortinget er satt til 1 juni 2023.

Her kan du lese hele høringssvaret fra Skolenes landsforbund

Relaterte saker
SL: – Forslag til ny opplæringslov skuffer