– Norsk og samisk må likestilles på ekte

Skolenes landsforbund gjestet Stortinget mandag, for å understreke viktigheten av å styrke de samiske språkene i opplæringen og å anerkjenne samisk språk på lik linje med norsk.

24. april 2023

Runar Nørstad

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad deltok mandag, på vegne av Skolene landsforbund, i den muntlige høringen om «Samisk språk, kultur og samfunnsliv».

Utdannings- og forskningskomiteen gjennomførte mandag høring om stortingsmelding 13, «Samisk språk, kultur og samfunnsliv. Kompetanse og rekruttering i barnehage, grunnopplæring og høyere utdanning.» Forbundssekretær Chris Gøran Holstad representere Skolenes landsforbund i høringen.

Skolenes landsforbund mener det er svært viktig at norsk og samisk likestilles på ekte – ikke bare på papiret.

– Vi håper at denne stortingsmeldingen er et skritt i den retningen, sa Holstad og viste til at grunnlaget for fremtiden legges i barnehage og skole.

– Det er viktig at denne fremtiden har rom og muligheter for alle. Her skal det både dannes og utdannes, og alle skal ha like muligheter i den fellesskolen vi har i Norge. Det må legges til rette for en god utdanning på begge språk, fortsatte Chris Gøran Holstad.

Skolenes landsforbund mener at hele utdanningsløpet må tas med, og at man ikke bare kan styrke videregående skole for å sikre opptakene til samisk høyskole. Tallene her viser at hele veien er viktig. For å sikre at barn og unge går videre på neste skolenivå, må grunnlaget være der fra det forrige nivået.

I Stortinget mandag, understreket Skolenes landsforbund at språk er identitet, og identitet er viktig for å finne sin plass og vite hvem en er, altså finne sin plass i flokken.

– For barn med både samisk identitet og norsk identitet, er det desto viktigere å styrke det samiske gjennom skole for å gi alle like muligheter. På den andre siden; Styrker vi identiteten, styrker vi også språket. Da er det viktig at samisk opplæring ikke bare er språkopplæring, men også opplæring i helheten. Da er kvalifiserte lærere nøkkelen. For at det skal utdannes samiske lærere, må det tenkes nytt. Det er ikke nok lærere som uteksamineres fra Samisk Høgskole, og i tillegg er det mange som ønsker disse som ansatte, sa forbundssekretæren til medlemmene i Utdannings- og forskningskomiteen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad sammen med Marianne Bratsveen (Fagforbundet) og Heidi Austlid (Forleggerforeningen).

Skolenes landsforbund mener det ikke er et alternativ å senke kravene i ny opplæringslov, fordi det ikke finnes rekrutteringsgrunnlag. Her er vi også enige med Sametingets utgangspunkt, nemlig at enkeltindividers rettigheter ikke kan være avhengig av tilgangen på kompetent personell i kommunene. Derfor må det settes av nok midler til utdanning – språkopplæring for alle samiske barn i grunnskolen og i videregående skole og høyere utdanning, for å sikre kompetent personell i alle instanser i kommunene.

Videre pekte forbundet i høringen på at antall samiskelever i skolen øker. Foreldre som ikke har snakket samisk selv ønsker nå dette for sine barn, for å lære språket – men ikke minst for å sørge for at ikke kulturen forsvinner.

– Da må det legges ned en innstas, og utarbeides en strategi, som sørger for at elevene fortsetter ut skolegangen. Det må satses på helheten. For at eleven skal fortsette, må de føle et «vi» i klassen. Vi har kommet langt med digital undervisning, men det kan aldri erstatte fellesskapet. Læring skjer i en sosial setting. Da er det viktig å skape møteplasser for dette, særlig i de kommunene som ikke har rene samiskklasser, sa forbundssekretær Chris Gøran Holstad.

Skolenes landsforbund mener at skolen må rigges slik at samisk språk og kultur får et evighetsperspektiv. Vi har alle et ansvar for at generasjoner av samiske barn skal være stolte av sin kultur, og da må allerede igangsatte tiltak forsterkes før nye tiltak innføres.

Her kan du lese hele høringsinnspillet fra Skolenes landsforbund 

Relaterte saker
SL: Drøftet utfordringene i samisk opplæring
SL: – Ressursmangel truer den samiske skolen (pressemelding)