Nå avgjøres utfallet av lønnsoppgjøret

Mandag 13. februar samles Rikslønnsnemnda for å behandle lærerlønningene. Det vil trolig gå opp mot en uke før fasiten foreligger.

13. februar 2023

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker (i midten) møter i Rikslønnsnemnda som partsrepresentant, og vil argumentere for at forbundets medlemmer fortjener en lønnsutvikling på lik linje med andre i offentlig sektor samt at etterbetalingen skal skje fra 1. mai. 1. nestleder Jon Oddvar Holthe møter med stemmerett. 2. nestleder Bodil Gullseth er også til stede, men uten stemmerett. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Den langvarige lærerstreiken ble avsluttet 27. september 2022, etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Argumentasjonen var at streiken, som ble iverksatt 8. juni, hadde alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, blant annet for elevenes psykiske helse.

Fordi partene i konflikten ikke kom til enighet på normalt vis, er det Rikslønnsnemnda som skal avgjøre hva våre medlemmer i kommunesektoren får i lønnstillegg. Slik ble det, fordi Stortinget sa ja til forslaget fra regjeringen om tvungen lønnsnemnd. Nemnda skal også bestemme hvilken dato tilleggene gjelder fra.

– Vi er nå veldig klare for å ta denne saken til behandling og få avsluttet dette. Det har vært en veldig lang prosess for lærerne og vi skjønner at det har vært en belastning, sier leder Rikslønnsnemnda, Liv Synnøve Taraldsrud, til NRK. Hun tror lærerorganisasjonene vil få et svar ei ukes tid etter møtet 13. februar.

Det er ingen hemmelighet at Rikslønnsnemndas praksis har vært at den nye lønna gjelder fra det tidspunktet en streik avsluttes, altså dagen da regjeringen vedtar tvungen lønnsnemnd. Lærerstreiken var over 27. september. Men, det finnes unntak: Etter streiken i staten i 2019 og hjelpepleierstreiken i 2010, vedtok nemnda at etterbetalingen skulle skje på et annet tidspunkt enn ved streikeslutt.

Mange mener at det er lite trolig at lærerne får noe annet enn det de andre organisasjonene har fått i oppgjøret. Hvis lærerne får mer enn de andre, kan de andre organisasjonene åpne forhandlinger igjen og kreve det samme. Den økonomiske rammen i oppgjøret i kommunesektoren endte på 3,84 prosent.

Skolenes landsforbund håper selvfølgelig at Rikslønnsnemnda bestemmer at lønnstillegg skal gjelde fra 1. mai – og ikke fra streikeslutt 27. september.

Forbundsleder Mette Johnsen Walker møter i nemnda som partsrepresentant, og vil argumentere for at forbundets medlemmer fortjener en lønnsutvikling på lik linje med andre i offentlig sektor samt at etterbetalingen skal skje fra 1. mai. 1. nestleder Jon Oddvar Holthe møter med stemmerett. 2. nestleder Bodil Gullseth er også til stede, men uten stemmerett.

Prosessfullmektig Lornts Nagelhus i LO-advokatene fører saken i Rikslønnsnemnda på vegne av Skolenes landsforbund.

PS! Årets lønnsoppgjør starter i mars, og først ut er frontfaget. I april starter lønnsoppgjøret i kommunesektoren. Ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren er en viktig del av disse forhandlingene.

FAKTA: Rikslønnsnemndas sammensetning

Arbeidstvisten mellom Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag og KS i forbindelse med hovedoppgjøret 2022

Faste nøytrale medlemmer:

 • Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg, leder
 • Seniorforsker Erling Barth, Oslo
 • Professor Bjørnar Borvik, Bergen

Representant for arbeidstakerinteresser etter lønnsnemndloven:

 • Nestleder i LO, Sissel M. Skoghaug, Oslo

Representant for arbeidsgiverinteresser etter lønnsnemndloven:

 • Forhandlingsdirektør i NHO, Jon Fladby Claudi, Oslo

Partsoppnevnte medlemmer med stemmerett:

 • Politisk rådgiver i Utdanningsforbundet, Lasse Kolstad
 • Nestleder i Skolenes landsforbund, Jon Oddvar Holthe
 • Nestleder i Norsk Lektorlag, David Maximilian Graatrud
 • Avdelingsdirektør i KS, Hege Mygland

Partsoppnevnte medlemmer uten stemmerett:

 • Beregningssjef i Utdanningsforbundet, Osmund Skjeggestad
 • 2. nestleder i Skolenes landsforbund, Bodil Gullseth
 • Generalsekretær i Norsk Lektorlag, Nina Sandborg
 • Spesialrådgiver i KS, Kjersti Myklebust

FAKTA: Noen datoer å merke seg

24.05.2022: Skolenes landsforbund sa som eneste forbund i LO Kommune nei til meklingsforslaget i lønnsoppgjøret, og går ut i streik 8. juni – fordi det ikke var mulig å få til et lønnsløft for alle medlemmene.

27.09.2022: Skolenes landsforbund er skuffet over at arbeidsministeren innfører tvungen lønnsnemnd. – Å bruke psykisk helse som argument for å stanse en lovlig konflikt, utfordrer den reelle streikeretten i Norge, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

26.10.2022: Skolenes landsforbund mener regjeringens begrunnelse for å foreslå tvungen lønnsnemnd i lærerstreiken er tynn. – Man har i for stor grad har basert seg på anslag fra Folkehelseinstituttet, og vi ber Arbeids- og sosialkomiteen om å avvise forslaget om lønnsnemnd, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

02.12.2022: Skolenes landsforbund er skuffet over at Stortinget har vedtatt lovforslaget om tvungen lønnsnemnd. – Vi forventer økt satsing på psykisk helse i skolen, og tar for gitt at regjeringen setter av mer penger til dette arbeidet i tiden som kommer, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Relaterte saker
SL: – Vi tåler ikke nok et dårlig oppgjør