– Lærerne må tilbake til staten

SV foreslår å flytte forhandlingsansvaret for lærerne tilbake til staten. – Et godt forslag, som Skolenes landsforbund støtter. Tiden er overmoden for at staten…

18. desember 2018

Runar Nørstad

SV foreslår å flytte forhandlingsansvaret for lærerne tilbake til staten. – Et godt forslag, som Skolenes landsforbund støtter. Tiden er overmoden for at staten overtar forhandlingsansvaret, sa nestleder Terje Moen i en høring i Stortinget tirsdag.

SV-leder Audun Lysbakken og stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV) har levert inn et såkalt dokument 8-forslag til Stortinget. Forslaget inneholder 13 tiltak for å øke lærerrekrutteringen.

Tirsdag 18. desember var det en høring om forslaget i Utdannings- og forskningskomiteen. Nestleder Terje Moen representerte Skolenes landsforbund i høringen, og han sa tidlig at forbundet støtter alle de 13 forslagene (se faktaboks nederst i saken). Han ønsket imidlertid å utdype forslag 9: «Stortinget ber regjeringen vurdere å overføre forhandlingsansvaret for lærere fra kommune til stat».

– Når sammenhengen mellom de nasjonale utfordringene og partenes muligheter i forhandlinger er såpass utfordrende som de er, mener Skolenes landsforbund at tiden nå er moden for at staten overtar forhandlingsansvaret for lærerne, sa Moen.

Ukvalifiserte lærere

Han begrunnet støtten til SV-forslaget slik:

– Selv om regjeringen mener at politikken deres virker, får vi vite fra våre medlemmer og fra statistikk at dette ikke nødvendigvis er riktig. Den største bekymringen vi i Skolenes landsforbund har, er at elever blir undervist av ukvalifiserte lærere. Her er det nyanser blant de ukvalifiserte, der noen mangler mye og andre mangler kun noen studiepoeng eller pedagogikk for å bli kvalifisert. Det må gis mulighet for å kvalifisere andre. Allmennlæreren kan gjerne gjeninnføres, sa Terje Moen.

Nestlederen viste til en pressemelding fra regjeringen, der andelen undervisningstimer gitt av ukvalifiserte lærere i offentlige grunnskoler økte fra 4,0 prosent i fjor til 4,2 prosent i år samt SSB-tall som spår et underskudd på 6.700 lærere i 2040.

– Mangelen på kvalifiserte lærere har også sammenheng med lønns- og arbeidsvilkår, som forhandles mellom partene i arbeidslivet. Det haster med å løfte lærernes lønninger, og det har vist seg å ta for lang tid når KS har forhandlingsansvaret, sa Terje Moen.

Utfordret komiteen på fleksibilitet

Forbundssekretær Mette Johnsen Walker tok ordet i spørsmålsrunden, og etterlyste større fleksibilitet for lærerstudentene som tror de sikrer seg ved å ta utdanning for trinn 5-10.

– Disse studentene fikk sjokk når de fikk vite at de nesten ikke var kvalifisert for å undervise i barneskolen, spesielt dersom det var andre søkere med utdanning på trinn 1-7. Dermed har de en følelse av at de har utdannet seg for kun å undervise i ungdomsskolen. Her bør dere politikere ta til orde for at det utvises en større fleksibilitet, sa Johnsen Walker.

Saken skal opp i Stortinget tidlig i 2019.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

FAKTA: SVs forslag for bedre lærerdekning

1. Stortinget ber regjeringen fjerne firerkravet i matematikk for opptak til grunnskolelærerutdanningen.

2. Stortinget ber regjeringen i samarbeid med utdanningssektoren vurdere andre og mer egnede former for opptakskrav enn dagens opptakskrav til grunnskolelærerutdanningen.

3. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endring av opplæringsloven og friskoleloven slik at det gjeninnføres et unntak fra kompetansekravet i undervisningsfag for allmennlærere som oppfylte kravene for å bli ansatt i undervisningsstilling, inkludert allmennlærere som har påbegynt utdanningen før 1. januar 2014.

4. Stortinget ber regjeringen forskriftsfeste den nasjonale veiledningsordningen for nyutdannede lærere.

5. Stortinget ber regjeringen gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje og stimulere til lokalt rekrutteringsarbeid rettet mot lærerstudenter i siste del av utdanningen.

6. Stortinget ber regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med forslag om å utvide stipendordningene og utvide området for nedskriving av studielån etter fullført lærerutdanning.

7. Stortinget ber regjeringen gjennomføre et kompetanseløft for ukvalifiserte som underviser i skolen.

8. Stortinget ber regjeringen iverksette målrettede tiltak for å få tilbake reservestyrken av lærere som jobber utenfor skoleverket, blant annet ved å innføre en tillitsreform i skolen som sørger for at det totale omfanget av kartlegginger, målinger, rapportering og dokumentasjonskrav på nasjonalt og lokalt nivå reduseres, slik at lærernes tid til eleven og lærernes handlingsrom ivaretas.

9. Stortinget ber regjeringen vurdere å overføre forhandlingsansvaret for lærere fra kommune til stat.

10. Stortinget ber regjeringen oppfordre partene til aktivt å ta i bruk handlingsrommet i avtaleverket om å heve lærernes lønnsnivå og i samarbeid med partene utforme en forpliktende tiltaksplan for hva staten kan bidra med.

11. Stortinget ber regjeringen, i samarbeid med partene, sørge for at skoleeier og skoleledelsen tar i bruk attraktive seniortiltak for at lærere skal kunne stå lenger i jobb.

12. Stortinget ber regjeringen styrke utviklingen og driften av desentralisert yrkesfaglærerutdanning.

13. Stortinget ber regjeringen utrede en nasjonal norm for økt lærertetthet for videregående opplæring og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med et forslag til en opptrappingsplan for når og hvordan denne kan implementeres.

Relevante lenker
SL: Vil ha staten som forhandlingsmotpart
SL: Trond Giske vil ha lærerne tilbake til staten