Ikke fritt fram for å ansette ufaglærte

Høyesterett har gitt Hol kommune medhold i at de hadde rett til å ansette en ufaglært i lærerstilling selv om det var en kvalifisert…

3. november 2016

Runar Nørstad

Mandag 31. oktober falt dommen i Høyesterett. Hol kommune fikk medhold i at de kunne tilsette ufaglærte. (Foto: Høyesterett)

Høyesterett har gitt Hol kommune medhold i at de hadde rett til å ansette en ufaglært i lærerstilling selv om det var en kvalifisert søker. Kommunen anså den kvalifiserte søkeren for å være uskikket.

Høyesterett anså at skikkethetsvurderingen var gjort på en saklig og korrekt måte.

Konklusjonen ble derfor at en kunne se bort fra de formelle kompetansekravene i denne spesielle saken.

Det er verdt å merke seg flertallssynet i Høyesterett, her uttrykt gjennom førstvoterende dommer:

”Jeg finner grunn til å presisere at denne forståelsen av opplæringslova § 10-6 jf. § 10-1, ikke innebærer at arbeidsgiveren står fritt i valget blant søkerne. Det fremgår av forarbeidene at formålet med å oppstille de formelle kompetansekravene var å høyne lærerstandens kompetanse. Økt formell kompetanse, gjennom å oppstille nasjonale krav til utdannelse og praksis, ble ansett som sentrale virkemidler for å nå dette målet. Disse kravene skal selvfølgelig ikke undergraves ved at det settes for strenge krav til personlig egnethet ved vurderingen etter § 10-1 første punktum. Vurderingen må være saklig, bygge på korrekt faktum og ikke være preget av utenforliggende hensyn. At søkeren etter en alminnelig kvalifikasjonsvurdering fremstår som dårligere egnet enn en annen, vil åpenbart ikke være tilstrekkelig.”

Det er altså ikke fritt fram for å ansette ufaglærte lærere.

Høyesterett slår ettertrykkelig fast at det bare er i helt særskilte situasjoner dette kan gjøres. En saklig og grundig skikkethetsvurdering må ligge til grunn.

Les hele dommen her