Har nyutdannede lærere ingen verdi?

DEBATT: Det er helt uforståelig at våre krav om tid og ressurser til å skape en god veiledningsordning ikke fikk gjennomslag, skriver Anne Finborud…

2. oktober 2018

Runar Nørstad

DEBATT: Det er helt uforståelig at våre krav om tid og ressurser til å skape en god veiledningsordning ikke fikk gjennomslag, skriver Anne Finborud om avtalen som Skolenes landsforbund avslår å undertegne.

Innlegg signert forbundsleder Anne Finborud. Det er også publisert hos Khrono tirsdag 2. oktober.

I dag er det et problem at hver fjerde nyutdannede lærer ikke starter å arbeide i skolen. Av dem som starter i yrket, slutter 16 prosent i løpet av de første fem årene. Veiledning av nyutdannede lærere er viktig fordi det kan bidra til å beholde flere i yrket, spesielt i en tid der det er stor mangel på lærere.

Kunnskapsdepartementet har inngått en avtale om veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Når staten ønsker å innføre en reform for å veilede nytilsatte lærere, må lærerne være sikret tid og ressurser til å utføre denne jobben. Det er helt uforståelig at vårt krav om tid og ressurser ikke fikk gjennomslag. Skolenes landsforbund undertegnet selvsagt ikke en avtale som forplikter våre medlemmer til å utføre dette merarbeidet!

Skolenes landsforbund er en tydelig fagforening. Vi signerer ikke avtaler der våre medlemmers arbeidsvilkår ikke er ivaretatt. Ja, vi beklager at det heller ikke denne gangen var mulig å få til en avtale som også ivaretar de ansatte, altså våre medlemmer, som skal veilede nyutdannede lærere. Dette er egentlig bare trist.

Vi var begeistret da Stortinget gjorde sitt vedtak i 2017: «Stortinget ber regjeringen i samarbeid med partene utforme nasjonale rammer for en veiledningsordning for nyutdannede lærere som ivaretar at alle nytilsatte omfattes av ordningen, og som gir rom for lokal tilpasning.»

Det var altså partene som skulle utarbeide en ordning om veiledning. I stedet er det utarbeidet en intensjonsavtale med utvalgte aktører i Skole-Norge og ingen lovnad om ressurser til de som skal gjøre jobben.

Den første veiledningsordningen for nytilsatte, nyutdannede lærere ble for ordens skyld innført høsten 2010. Evalueringer har fastslått at det som har manglet for å få til en god ordning, er avsatt tid og ressurser både til de som skal veilede og den som skal bli veiledet.

Til tross for innsatsen for å styrke veiledningens omfang og kvalitet, viser den siste store rapporten fra Rambøll (2016) at fortsatt mottar kun seks av ti lærere veiledning, og at det er store variasjoner når det gjelder omfang, innhold, hyppighet, struktur og kvalitet på tilbudet.

Dette er et alvorlig problem som den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet må gripe fatt i umiddelbart. Det kan ikke være en tilfeldighet om nyutdannede lærere får veiledning eller ikke når de begynner i sin første jobb. Veiledningen gjør de nytilsatte tryggere i lærerrollen, og mange unngår det såkalte praksissjokket.

Trygge og gode lærere er det viktigste for elevene. Det må følge med tid og ressurser til å utøve veiledning. Hører du det, kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Relevante lenker
SL: Signerte ikke avtale om veiledning

Skolenes landsforbund på Facebook!