Gode relasjoner gir mindre vold

INNLEGG: Skolenes landsforbund, LOs skoleforbund for lærere og andre ansatte i skoleverket, er forskrekket, men ikke overrasket over oppslagene i Dagsavisen om vold som…

14. juni 2017

Runar Nørstad

Et sterkere og bredere lag rundt eleven kan hindre både vold og mobbing i skolen, mener SL. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)INNLEGG: Skolenes landsforbund, LOs skoleforbund for lærere og andre ansatte i skoleverket, er forskrekket, men ikke overrasket over oppslagene i Dagsavisen om vold som utøves av utagerende elever.

 

Leserinnlegg signert forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud og Ellen Møller, nestleder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. Innlegget er også publisert på Dagsavisens debattsider, hvor det er mulig å kommentere.

 

Vi er både klar over og glad for at barn og unges rettigheter i utdanningsløpet er blitt styrket sammenliknet med tidligere tider, men dette har dessverre ført til at lærernes og myndighetenes sanksjonsmuligheter er svekket. Vi er enige med dem som hevder at skolene har havnet i en skvis mellom elevrettigheter, målstyring og behov for dokumentasjon.

Ellen Møller.
Anne Finborud.

For øvrig er årsaksforholdene ganske komplekse. Skolenes landsforbund har lenge vært skeptisk til inntaksreglene i osloskolen. Såkalt fritt skolevalg – i kombinasjon med prinsippet om at pengene skal følge eleven – har medført at man på enkelte skoler har fått en opphopning av svakt fungerende elever. Når noen av disse truer med voldsbruk og til og med blir direkte voldelige mot enten medelever, ansatte eller begge deler, må arbeidsmiljøet for alle gruppene bli svært problematisk.

Skolenes landsforbund er realistisk nok til å se at det ikke er lett å forebygge bruk av vold blant ungdom, men vi mener at det likevel bør kunne gjøres noe mer enn det som så langt har vært prøvd.

Vi har registrert at skolebyråden i Oslo vil gå inn for ekstrabevilgninger til også utvalgte videregående skoler nå som en del barneskoler har fått og vil få utvidet bemanning. At hun samtidig vil vurdere kriteriene for ressurstildelingen til de videregående skolene på nytt, viser at hun ser behovet for forbedringer.

Det skolene etter vårt syn trenger, er et bredere sammensatt lag rundt eleven.

Vi vil foreslå følgende tiltak:

  1. Undervisning i mindre grupper
  2. Maksimalt elevtall per lærer
  3. Tettere samarbeid med politistasjoner og andre instanser i nærmiljøet
  4. Tilsette miljøarbeidere, terapeuter, barnevernspedagoger og andre med sosialpedagogisk og/eller kriminalitetsforebyggende kompetanse

 

Relevante lenker:
Dagsavisen: – Skolebyråden må på banen

 

Pixabay-bilder er frigjort under denne lisensen

 

Skolenes landsforbund på Facebook!