Enighet om mer forutsigbar arbeidstid

Partene er enige om at arbeidstidsavtalen, SFS 2213, videreføres for to år. Teknisk undertid skal ikke brukes som et innsparingstiltak, er ett av prinsippene som nå skal følges.

12. desember 2023

Runar Nørstad

I. SFS 2213 – Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring – prolongeres for perioden 1.1.2024-31.12.2025.
Jon Oddvar Holthe, nestleder i Skolenes landsforbund og Hege Mygland, avdelingsdirektør for forhandling i KS, signerer protokollen. (Foto: Bodil Gullseth, Skolenes landsforbund)

KS og lærerorganisasjonene er enige om at arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring, også kalt SFS 2213, prolongeres for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2025.

Selv om avtalen nå er videreført uten endringer, er partene enige om enkelte oppfordringer til god praktisering av arbeidstid, tidsressurser, skoleledelse og teknisk undertid. Prolongeringen innbefatter protokolltekst på punkt 5 om arbeidstid, punkt 7 om tidsressurs, punkt 8 om skoleledelse samt et punkt om god praktisering av såkalt «teknisk undertid».

Skolenes landsforbunds hovedkrav var at lærernes arbeidsoppgaver må stå i forhold til den tiden som er til rådighet. 1. nestleder Jon Oddvar Holthe er fornøyd med at KS erkjenner at kompleksiteten i skolens oppdrag og i lærernes arbeidsoppgaver har økt.

– For å få til en god praktisering av teknisk undertid, anbefaler vi og KS at de lokale parter har drøftinger om håndtering av teknisk undertid og hvordan arbeidsplanene bør organiseres. Målsettingen med dette arbeidet er å sikre at arbeidstiden blir så forutsigbar og jevnt fordelt som mulig, sier Holthe.

Teknisk undertid er en teknisk konsekvens av årsrammesystemet og timeplanlegging, og oppstår når en lærer har færre undervisningstimer i arbeidsplanen enn stillingsprosenten tilsier. 

Protokollen kan du lese her (PDF)

Partene er enige om at følgende prinsipper skal følges:

  • Teknisk undertid skal ikke brukes som et innsparingstiltak eller for å sikre en vikarpool.
  • Andelen av årsverket som er teknisk undertid skal være så liten som mulig.
  • Timeplanlegging er rektors ansvar – å «skylde timer» er et uheldig begrep som ikke bør brukes.
  • Avvikling av «teknisk undertid» skal skje innenfor arbeidsplanfestet tid om ikke noe annet avtales.
  • Arbeidsgiver bør tilstrebe at avvikling av teknisk undertid fordeles mest mulig jevnt gjennom året.
  • Det er mulig iht. SFS 2213 pkt. 5.2 å avtale «fast overtid», dvs. timeplanfeste i overkant av 100 % undervisning skoleåret sett under ett. Dette innebærer i så fall at arbeidstaker får overtid.

Klarere arbeidsfordeling og inspeksjon

Lærerorganisasjonene og KS mener det er behov for en gjennomgang av hvilke oppgaver lærerprofesjonen har ansvar for, og hvilke oppgaver som bør utføres av andre ansatte i skolen i en tid hvor all kompetanse skal være tettere på. Her vil det være naturlig å ta opp dette med inspeksjon.

«For å løse skolens helhetlige samfunnsoppdrag er det behov for at ulike yrkesgrupper har en arbeidsdeling som bidrar til at deres kompetanse blir benyttet på best mulig måte og til gode arbeidsforhold,» står det i protokollteksten.

Partene er også enige om at skoleledere skal ha en grunnlønn som avspeiler kompleksitet, oppgaver og ansvar lagt til lederstillingen. 

SFS 2213 gjelder for alle kommuner i landet unntatt Oslo.

Mette Johnsen Walker, 1. nestleder Jon Oddvar Holthe og 2. nestleder Bodil Gullseth har forhandlet på vegne av de fire LO-forbundene Skolenes landsforbund, Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO). Forbundene har selvstendige partsforhold i særavtalen.

Protokollen kan du leser her (PDF)

Relaterte saker
SL: Krever forutsigbar arbeidstid i skolen

I. SFS 2213 – Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring – prolongeres for perioden 1.1.2024-31.12.2025.
Jon Oddvar Holthe, nestleder i Skolenes landsforbund og Hege Mygland, avdelingsdirektør for forhandling i KS, signerer protokollen. (Foto: Bodil Gullseth, Skolenes landsforbund)