Endelig blir de 29 andre elevene hørt

Regjeringen har lagt fram et forslag til endring i Opplæringsloven § 13-4. Her foreslår de at det skal være lovlig med fysiske inngrep også overfor elever som «vesentlig forstyrrer opplæringa til andre elever».

21. juni 2024

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker. Lønnsoppgjøret 2024. (Foto: Skolenes landsforbund)
Forbundsleder Mette Johnsen Walker. (Foto: Skolenes landsforbund)

Fysisk inngripen er naturligvis siste utvei. Det vil bare bli brukt overfor elever som krenker og forstyrrer andre elever, som nekter å slutte med det, og som nekter å forlate klasserommet.

Skolenes landsforbund anser dette som en full seier for vårt syn.

– Vi har hele tiden vært opptatt av rettighetene til de elevene som blir utsatt for krenkelser, bråk, uro og utrygghet i opplæringa. Vi har vedvarende pekt på at enkeltelevers rettigheter ikke må gå på bekostning av de andre elevenes rettigheter til et trygt og godt skolemiljø, sier Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Her er et utdrag av det Skolenes landsforbund sa i den opprinnelige høringen om § 13-4:

«Etter opplæringslovens § 13-1 kan rektor gi lærere anledning til å vise bort elever fra en opplæringsøkt som læreren selv har ansvar for i opptil to klokketimer.»

– Dette vil være aktuelt i situasjoner der en elev forstyrrer eller ødelegger for undervisningen på en måte som fører til en uholdbar undervisningssituasjon. Bortvisning vil selvsagt være siste utvei etter at alle andre forsøk på å roe ned eleven ikke har lykkes, sier Mette Johnsen Walker.

Men hva skjer da hvis eleven nekter å forlate klasserommet og fortsetter å bråke? Ut fra departementets vurderinger i 4.3.4 Situasjoner der elever forstyrrer eller ødelegger for undervisning vil ikke læreren kunne bruke fysisk inngripen for å effektuere bortvisningen. Departementet skriver:

«Departementet mener at forstyrrelser og uro i utgangspunktet må̊ håndteres med en faglig- pedagogisk tilnærming, og at å bruke fysisk makt i slike situasjoner ikke er løsningen. Departementet vil også̊ vise til at hensynet til å forhindre at elever forstyrrer eller ødelegger for undervisning ikke veier like tungt som hensynet til å unngå̊ skade på person og vesentlig skade på eiendom, og mener dette taler mot å åpne for bruk av fysisk inngripen i slike situasjoner… På bakgrunn av dette åpner ikke departementets forslag for å kunne bruke fysisk makt mot elever som forstyrrer eller ødelegger for undervisning.»

Fredag var forslaget klart. Det sendes nå på høring.

Skolenes landsforbund mener at i slike tilfeller må læreren kunne bruke mild fysisk makt for å få den bortviste eleven ut av klasserommet. Hvis ikke, vil dette undergrave lærerens autoritet. Det vil også være et alvorlig brudd på § 12-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø for de andre elevene i klassen.

Skal man ta de andre elevene i klassen på alvor, og sikre dem et trygt og godt læringsmiljø, må det være mulig å fjerne elever som forstyrrer eller ødelegger for undervisningen.» Det utsendte høringsnotatet viser helt klart at departementet har lyttet til innspillet fra Skolenes landsforbund. Det er vi veldig fornøyd med. Blir dette vedtatt, og det håper vi inderlig, vil det være med på å sikre rettighetene til et trygt og godt skolemiljø for alle elevene, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Relaterte saker
SL: Om fysisk inngripen i skolen: Departementet går ikke langt nok
SL: Vil lovfeste at lærere kan gripe inn fysisk