– Elevene skal få timene de har krav på

– Å sikre at elevene får de timene de har krav på, har vært hovedfokus for arbeidsgruppen som har sett på organisering av skoleåret…

15. juni 2017

Runar Nørstad

En arbeidsgruppe har sett på organisering av skoleåret i videregående opplæring. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

– Å sikre at elevene får de timene de har krav på, har vært hovedfokus for arbeidsgruppen som har sett på organisering av skoleåret i videregående opplæring, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund.

 

I fjor la Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) frem en rapport som viste mange elever ikke får det antall timer med undervisning, som de har krav på. Rapporten pekte på at eksamensperioden var den viktigste grunnen til at undervisningstimene falt bort. På bakgrunn av denne rapporten fikk et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet i mandat å finne løsninger på dette problemet.

Fredag mottok kunnskapsministeren arbeidsgruppens anbefalinger.

Forbundssekretær Lothar Schüren har representert Skolenes landsforbund i arbeidsgruppen mens forbundssekretær Chris Gøran Holstad har møtt i Schürens fravær.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

– Oppfylt mandatet på en god måte

Chris Gøran Holstad.
Lothar Schüren.

Arbeidsgruppen foreslår å korte ned eksamensperioden til fem dager – slik at elevene får en uke mer med undervisning.

– Dette er et godt forslag som hele arbeidsgruppen stiller seg bak. Å sikre at minstetimetallet for elevene blir oppfylt, har hatt hovedfokus. På generelt grunnlag, vil jeg si at vi har oppfylt mandatet på en god måte. Arbeidet har vært preget av en god og omforent prosess. Utarbeidelsen av rapporten bør fremstå som et godt eksempel på hvordan en utvidet partsgruppe bør være sammensatt og samarbeide, sier Lothar Schüren.

Arbeidsgruppen har også vurdert om eksamen bør flyttes til før 17. mai, men har konkludert med at dette ikke er god løsning. De mener det er feil å ta hensyn til russefeiringen når skoleåret og eksamensperioden skal planlegges.

 

– God og grundig jobb

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener arbeidsgruppen har gjort en grundig og god jobb.

– Vi vet at mange elever i videregående skole ikke får alle undervisningstimene de har krav på. Forslaget om å gi elevene en uke mer med undervisning før de avlegger eksamen er derfor interessant. Men jeg vil bruke litt mer tid til å sette meg inn i rapporten og anbefalingene fra arbeidsgruppen før vi konkluderer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

 

Arbeidsgruppa foreslår tre ulike modeller:

 1. Omfanget og fordelingen av eksamener mellom trinnene som i dag: Tre skriftlige eksamener og en muntlig eksamen for Vg3, en eksamen for Vg2 studieforberedende program og en eksamen for 20 prosent av elevene på Vg1 studieforberedende. Eksamen i alle trekkfag for Vg3 blir gjennomført i løpet av to eksamensdager, med to alternative opphavsrett for alle de sentrale programfagene.
 2. En jevnere fordeling av eksamener mellom trinnene: Alle elever på studieforberedende utdanningsprogram skal ha en eksamen på Vg1. På Vg3 reduserer en fra tre til to skriftlige eksamener. Det samlede omfanget av eksamen vil være som i dag for 80 prosent av elevene på studieforberedende program. Det blir en økning i eksamener for yrkesfag.
 3. Seks eksamener for elevene på studieforberedende program: En eksamen for alle elever på Vg1, to eksamener (norsk sidemål og ett annet fag) på Vg2, og to skriftlige og en muntlig eksamen på Vg3. Dette alternativet synliggjør sidemål på Vg2 og elevens programfag på Vg3. Forslaget er aktuelt dersom vurderingsordningene i norsk blir endret i forbindelse med fornyingen av læreplaner. Arbeidsgruppen mener denne modellen er mest interessant.

 

FAKTA

Kunnskapsdepartementet nedsatte i oktober 2016 en arbeidsgruppe som skulle vurdere mulige organiseringer av skoleåret i videregående opplæring. Fristen for arbeidet var 15. juni 2017.

Arbeidsgruppen har bestått av:

 • Anne Hjermann, utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Hordaland (leder)
 • John Arve Eide, fylkesdirektør, Akershus fylkeskommune (KS)
 • Svein Heggheim, fylkesdirektør, Hordaland fylkeskommune (KS)
 • Stig Johannessen, rektor ved Hamar katedralskole, Skolelederforbundet
 • Tonje Leborg, rådgivar, Norsk Lektorlag
 • Sylvia Helene Lind, leder, Elevorganisasjonen
 • Martin Minken, seniorrådgivar, Utdanningsforbundet
 • Lothar Schüren, forbundssekretær, Skolenes landsforbund

 

 

Pixabay-bilder er frigjort under denne lisensen

 

Skolenes landsforbund på Facebook!