Ber om samarbeidsmøte med regjeringen

KS, Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund, Norsk Lektorlag og Skolelederforbundet har i dag sendt et brev til regjeringen der vi inviterer til et samarbeid som kan bidra til en tettere oppfølging av elevene i norsk skole.

11. januar 2022

Runar Nørstad

Vil ha møte med regjeringen, fra venstre: Mette Johnsen Walker, forbundsleder Skolenes landsforbund, Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, Stig Johannessen, forbundsleder Skolelederforbundet, Helle Christin Nyhuus, leder Norsk lektorlag og Steffen Handal, leder Utdanningsforbundet. (Foto: SL/Johnny Syversen/Skolelederforbundet/Thomas Eckhoff/Utdanningsforbundet)

Partene i skolesektoren har gjennom pandemien møttes ofte og vært sammen i flere sammenhenger. Dette har vist at det er en felles enighet om at mange elever har behov for tettere oppfølging og at skolen ikke lykkes godt nok med det.

I brevet til regjeringen står det at et tett samarbeid mellom nasjonale myndigheter og de øvrige partene i skolen gir bedre muligheter for å lykkes i dette arbeidet i tiden fremover.

Partene understreker at vi ønsker:

  • kvalifiserte lærere som har tid til å se og følge opp den enkelte elev
  • å styrke laget rundt eleven
  • å bygge profesjonelle læringsfellesskap i alle skoler

Norge står midt i en prosess med viktige omstillinger av norsk skole. Gjennom fagfornyelsen har skolen fått nye læreplaner som legger vekt på helhetlig kompetanse og dybdelæring. Fullføringsreformen i videregående opplæring, som ble vedtatt av Stortinget i fjor vår, har som et viktig mål å redusere frafall og sikre at elevene er bedre forberedt for yrkesliv og høyere utdanning.

Forutsetningen for å lykkes med begge disse reformene er tett oppfølging av den enkelte elev.

KS og lærerorganisasjonene representerer alle landets kommuner og så godt som alle lærere og ledere i grunnskolen og videregående opplæring.

Vi har merket oss de nasjonale myndighetenes økte forventninger til tettere oppfølging for å hindre frafall, til styrket samhandling mellom kontaktlærerne og laget rundt eleven og til mer tverrfaglighet, dybdelæring og andre mål knyttet til fagfornyelsen.

Partene ønsker på bakgrunn av dette å invitere representanter for regjeringen til et møte om dette så raskt som mulig. Der ønsker vi å diskutere hvordan vi fra våre ulike ståsteder, sammen med regjeringen, kan bidra til å nå våre felles mål.

Les hele brevet til regjeringen her (PDF)

Brevet er signert:
Helle Christin Nyhuus – leder Norsk lektorlag
Mette Johnsen Walker – forbundsleder Skolenes landsforbund
Stig Johannessen – forbundsleder Skolelederforbundet
Steffen Handal – leder i Utdanningsforbundet
Gunn Marit Helgesen – styreleder i KS