Arbeidstidsavtalen for barnehage videreføres

Partene kom i dag til enighet i forhandlingene om SFS 2201. Avtalen prolongeres for perioden 01.01.2024 – 31.12.2025.

19. desember 2023

Runar Nørstad

Det er enighet om å forlenge særavtalen SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager uten endringer.
Det er enighet om å forlenge særavtalen SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager uten endringer. (Foto: Getty Images/Illustrasjon)

Når en avtale prolongeres, vil det si at vi ikke får endringer i avtaleteksten.

Det følger imidlertid viktige presiseringer i protokollen. Pedagogisk personale i barnehager og skolefritidsordninger skal i snitt ha minst fire timer til planlegging, for- og etterarbeid. Organisering av tiden skal drøftes. Om tiden faller bort, skal den erstattes på et senere tidspunkt.

Partene er enige om at det lokalt må ses på gode løsninger slik at man legger til rette for at alle yrkesgrupper i laget rundt eleven/barnet får tid til samarbeid, planlegging og tilrettelegging.

Ved forrige reforhandling ble man enige om å utarbeide en veileder. Veilederen er nå ferdigstilt og følger avtalen.

Her kan du lese protokollen (PDF)

Her kan du lese veileder til SFS 2201 (PDF)

Relaterte saker
SL: Enighet om mer forutsigbar arbeidstid (SFS 2213)