– Viktig med mer kunnskap om kvalitetsvurdering

Skolenes landsforbund er fornøyd med innholdet i delrapport 1 fra Utvalget for kvalitetsutvikling. – Dagens system har ikke blitt fornyet på 20 år, så nå var det på høy tid, sier forbundssekretær Lene Bakkedal.

2. februar 2023

Runar Nørstad

Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen ble oppnevnt 1. april 2022 for å gå gjennom og videreutvikle kvalitetsvurderingssystemet. Tirsdag 31. januar la utvalget frem sin delinnstilling «Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Et kunnskapsgrunnlag.» (Faksimile/Delinnstillingen) 

Tirsdag 31. januar overleverte utvalget som har sett på kvalitetsvurderingssystemet i skolen sin første delrapport til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag, og beskriver blant annet svakheter og styrker ved dagens system for kvalitetsvurdering i skolen – altså bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon.

Per i dag har Norge et system for å vurdere kvalitet basert på nasjonale prøver, kartleggingsprøver, undersøkelser, som Elevundersøkelsen, og internasjonale undersøkelser, som PISA. Dette systemet er basert på utredninger gjort for over 20 år siden.

Delrapporten «Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Et kunnskapsgrunnlag» finner du her

Oppfordrer lærere til å lese rapporten

Henning Hansen, lærer i Lyngen i Troms og fylkesleder i Skolenes landsforbund Troms, sitter i det regjeringsoppnevnte utvalget.

– Det er et bredt mandat utvalget har fått, og det var et omfattende arbeid å kartlegge vurderingssystemet i skolen. Det finnes både offentlige og private, obligatoriske og frivillige tester, alt fra obligatorisk svømmetest til elevundersøkelsen. Så da blir det et stort mandat, sier Hansen.

Han oppfordrer alle lærere til å sette seg inn i rapporten, som skal beskrive styrker og utfordringer i dagens system.

– Det er viktig at elever og lærere involveres i spørsmål om kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling, og at Skolenes landsforbund bidrar aktivt i debatten som kommer nå, sier Henning Hansen.

Forbundssekretær Lene Bakkedal er på vegne av Skolenes landsforbund stolt av det arbeidet Henning Hansen har lagt ned i utvalget.

– Skole-Norge trenger mer kunnskap om kvalitetsvurdering i skolen. Delrapporten viser at det er større behov for tid og kompetanse til lærere som skal analysere og sammenstille informasjon fra prøver, verktøy og datakilder for å fortolke resultater og se dem i sammenheng. De har ikke behov for mer data, sier Bakkedal.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Henning Hansen representerer lærerne og Skolenes landsforbund i Kvalitetsutviklingsutvalget. Utvalget er partssammensatt med deltakere fra lærerorganisasjonene, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, kommunene, Sametinget og forskere. (Foto: Skolenes landsforbund)

– For omfattende og uten klar avgrensning

Professor Tine Sophie Prøitz ved Universitetet i Sørøst-Norge, har ledet utvalget.

– Kvalitetsvurderingssystemet har bidratt til å etablere et felles kunnskapsgrunnlag om skolen. Vi vet mye mer om viktige sider ved skolen i dag. Samtidig er systemet omfattende og uten klar avgrensning. Informasjonen oppleves også i varierende grad nyttig for de som jobber i skolen, sier utvalgsleder Prøitz i en pressemelding.

 I tillegg er det også viktig å tenke på hvilken info en trenger om eleven. Dette skal også et eget utvalg se på om læringsanalyse, ledet av Marte Blikstad Balas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Mer tillit og støtte til lærerne

Rapporten viser flere interessante spenninger og utfordringer, men det er for tidlig å konkludere før vi får utvalgets anbefalinger til høsten, ifølge kunnskapsminister Tonje Brenna.

– Over tid er det lagt stadig nye oppgaver, rapporteringer og tester inn i skolen. Denne regjeringen vil kritisk gjennomgå omfanget, med mål om å utvikle skolen slik at elever trives og lærer mer, og lærerne får mer tillit og støtte. Med denne rapporten kommer vi et viktig skritt videre, sier Brenna i en pressemelding.

Regjeringen ønsker med utvalget og rapportene å tenke nytt om hvordan vi måler kvaliteten i norske skoler, og hvordan vi jobber med kvalitetsutvikling. I dag legges det veldig stor vekt på det som er målbart, men ikke alt som teller i skolen kan telles, fastslår kunnskapsministeren.

Noen av spenningene oppstår når en har ulike tanker om hva en vil med resultatene av testene, ifølge rapporten. Det er viktig at det er de som står i det, på gulvet, som skal legge føringer på hva en trenger å vurdere. Det har heldigvis de siste årene kommet flere vurderingssituasjoner der en snakker med eleven, eller gir fremovermelding og ikke bare et tall. For skoleeiere på den andre siden er det viktig med systemisk vurdering og tall.

Delrapporten er den første av to fra utvalget, som ble nedsatt av regjeringen i fjor. Dagens rapport presenterer kunnskapsgrunnlag. Sluttrapporten kommer til høsten. Da vil det komme råd om endringer, og nye modeller som støtter vurderingsarbeidet sett i lys av fagfornyelsen.

Delrapporten «Kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling i skolen. Et kunnskapsgrunnlag» finner du her

Skole-Norge trenger mer kunnskap om kvalitetsvurdering i skolen, sier Lene Bakkedal, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. (Foto: Skolenes landsforbund)