Veilederne for smittevern må gi troverdig trygghet

Skolenes landsforbund bidrar i arbeidet med å stille tydelige krav for rammene for åpning av barnehager, skoler og fritidsordninger.

14. april 2020

Runar Nørstad

Gjenåpning av barnehager, skoler og SFO må skje på en måte som oppleves som trygg for alle parter, mener Skolenes landsforbund. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Barnehager gjenåpnes i perioden mandag 20. april til senest mandag 27. april. 1.- 4. trinn i skolen gjenåpner mandag 27. april. Det samme gjelder SFO.

Folkehelseinstituttet har sammen med Utdanningsdirektoratet fått i oppdrag å utarbeide veiledningsmateriell for barneskoler og SFO som tydeliggjør hvilke tilpasninger virksomhetene må gjøre for sikre en smittevernfaglig forsvarlig drift.

Tiltakene skal omfatte hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og retningslinjer for når personell og elever må holde seg hjemme (tidlig isolering av barn og ansatte med symptomer).

Det er allerede utarbeidet et utkast til veileder, med høringsfrist 15. april. Veilederen for barnehage skal etter planen publiseres 15.- eller 16. april og for skole 20. april.

Skolenes landsforbund understreker i sitt høringssvar at veilederne for smittevern skal bidra til å skape troverdig trygghet for barn, elever, foreldre og ansatte:

«Det er viktig at alle ansatte i barnehager og skoler opplever at veilederen er dedikert til dem og til deres trygghet som ansatte som skal omgås barn og elever og ha ansvar for å ivareta dem i en pandemisituasjon.»

Skolenes landsforbund deler i sitt høringssvar statsråd Guri Melby sin vurdering av at tett samarbeid, klar rolleforståelse og gjensidig tillit er viktig å ha på plass i den krevende koronasituasjonen vi står i. Dette presiserte hun også på møtet med partene i skolesektoren i forkant av regjeringens beslutning om oppstart. Vi deler medlemmenes uro særlig med tanke på oppstart i barnehager og småskolen, og mener at våre lange tradisjoner i arbeidsplassdemokratiet vil være en suksessfaktor for å bygge tillit og trygghet.

«Reelt partssamarbeid er like viktig på alle nivå for å finne best mulig løsninger og dessuten er det et formalkrav i skoledriften.»

Skolenes landsforbund ber innstendig om at alle veilederne har en generell innledning om betydningen av Hovedavtalen og at det jevnlig må avholdes drøftingsmøter for å sikre trygghet og tillit mellom ledelse og ansatte.

Skolenes landsforbund mener veilederne må angi nasjonale standarder på vitale spørsmål, som for eksempel hvor mange barn/elever som kan være samlet på ett sted. Enten må en angi et tall, eller antall kvadratmeter per barn.

Skolenes landsforbund krever også at alle barnehagefamilier og ansatte med luftveissymptomer skal kunne testes før de går i barnehagen, i tråd med det assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad har varslet, ifølge Dagbladet.

Skolenes landsforbund offentliggjør hele sitt høringssvar i forbindelse med publiseringen av veilederen for barnehage, torsdag 16. april.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen.