Utvalg foreslår endringer i prøver i skolen

For at elevene skal trives bedre og lære mer på skolen, foreslår et utvalg å avvikle eksamen i grunnskolen og slutte med nasjonale prøver. Henning Hansen, SL-tillitsvalgt, sier rapporten bygger på samhandling og kvalitetsdialog.

13. november 2023

Runar Nørstad

Mangeårig medlem av Skolenes landsforbund, lærer Henning Hansen, er med i utvalget som har gjennomgått bruken av prøver og krav til rapportering og dokumentasjon i skolen. Han er medlem av landsstyret i Skolenes landsforbund, og tidligere fylkesleder i Troms. (Foto: SL)

Mandag overrakte et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på kvalitetsutvikling i skolen sin rapport til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

De foreslår blant annet å avvikle muntlig og skriftlig eksamen i grunnskolen, altså for tiendeklassinger –   med forutsetning om at det er etablert «varige strukturer for lærernes arbeid med standpunktvurdering».

I tillegg foreslår utvalget å avvikle nasjonale prøver. Disse prøvene har blitt kritisert siden de kom i 2004.

Ett av hovedgrepene utvalget foreslår, er å forskriftsfeste at det skal være jevnlige kvalitetsdialoger mellom kommuner, fylkeskommuner og skoler.

– Det er viktig at vi har et system som fungerer for både skoler og kommuner i arbeidet med skolens brede mandat. Utvalget foreslår derfor et nytt system for kvalitetsutvikling som legger vekt på samarbeid og dialog mellom alle aktørene, sier utvalgsleder Tine S. Prøitz i en pressemelding.

Skolenes landsforbund har programfestet å avvikle nasjonale prøver og annen testing som fører til rangering. Når det gjelder eksamen, har forbundet dette synet: «Alternative vurderingsformer i grunnopplæringen videreutvikles, og karakterer og tradisjonelle eksamener gjøres overflødige.»

Henning Hansen, tidligere fylkesleder i Skolenes landsforbund Troms, har vært lærernes mann i Kvalitetsutviklingsutvalget som har sett på verktøyene som brukes for å måle kvaliteten på norsk skole.

– Det er klart at flere av utvalgets anbefalinger samsvarer godt med SLs skolepolitiske syn. Utvalget har lagt fram en rapport som bygger opp om et helhetlig system basert på gjensidig tillit mellom partene og aktørene i skolen. Viktige deler av systemet baserer seg på at det er samhandling og kvalitetsdialog, sier Henning Hansen.

– Når det gjelder avvikling av eksamen, er det en forutsetning at man klarer å lande gode strukturer for å kvalitetssikre standpunktvurderingene. Skal for eksempel eksternvurdering være med? Kjørereglene må utformes av profesjonsfellesskapet, fortsetter læreren fra Lyngen i Troms.

Henning Hansen mener Skolenes landsforbund bør bruke god tid på å sette seg inn rapporten, og gi et grundig høringssvar.

– Fristen for å gi høringssvar er ennå ikke satt. Passer det seg slik, er det fint om landsstyret til våren har rapporten til debatt, sier han.