Utdanning for alle – sikrer globale mål

Den internasjonale dagen for utdanning markeres i dag, 24. januar, for å feire betydningen utdanning har for fred og utvikling. Utdanning til alle er en forutsetning for å oppnå FNs bærekraftsmål, mener Skolenes landsforbund.

24. januar 2020

Runar Nørstad

FN har arbeidet for retten til utdanning i mange år. Retten til undervisning er nedfelt i artikkel 26 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Erklæringen tar til orde for gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

FNs generalforsamling vedtok i 2018 å markere en egen dag for utdanning. Dagen ble markert for første gang i 2019. Ved å markere en egen dag ønsker FN å løfte viktigheten av kvalitet i utdanningen på alle nivåer.

Etableringen av dagen viser at medlemslandene tar retten til utdanning på alvor, selv om det er langt fram til målet om god utdanning for alle (FNs bærekraftsmål nr. 4), skriver FN på sin hjemmeside.

Rundt 260 millioner barn og unge har i dag ikke muligheten til å starte på eller fullføre skolegangen sin. Mer enn en femtedel av disse er i barneskolealder. De største hindringene er fattigdom, diskriminering, væpnet konflikt, katastrofer eller klimaendringer.

Undervis, lær, skap framtiden

Skolenes landsforbund håper fokuset på dagen kan bidra til at flere barn og unge havner på skolebenken.

– Utdanning er en menneskerettighet, et offentlig gode og et offentlig ansvar. Utdanning er viktig for å sikre god helse, stimulere til økonomisk vekst og bygge bærekraftige samfunn. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

«Læring for mennesker, planeten, framtiden og fred» er tema for Den internasjonale dagen for utdanning i 2020. Slagordet er «Undervis, lær, skap framtiden».

Bekymret for klimaendringene

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling fram mot 2030. Målene blir omtalt som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe sosial ulikhet og stoppe klimaendringene.

«God utdanning» er et eget mål. FNs bærekraftsmål nummer 4 har tittelen: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». Utdanning er samtidig en forutsetning for å nå de andre målene.

Retten til undervisning er nedfelt i artikkel 26 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter fra 1948. Erklæringen tar til orde for gratis og obligatorisk grunnskoleutdanning. I Barnekonvensjonen av 1989 fremmer man at landene gjør høyere utdanning tilgjengelig for alle.

Under press i mange land

Det er en økende global anerkjennelse av viktigheten utdanning har for å oppnå en bedre verden, skriver Education International (EI) i en uttalelse.

EI er imidlertid bekymret for at læreryrket i mange fattige land har lav status og at lærere i disse landene sliter med dårlige lønns- og arbeidsvilkår samt at de ikke får ta del i utviklingen av en bærekraftig politikk.

«Viktigheten utdanning har for å sikre en bærekraftig utvikling, blant annet for å forstå klimaendringene, er under press i mange land. Denne utviklingen må stanses,» mener EI.

EI er en global fagforening av lærernes fagforeninger som består av 401 medlemsorganisasjoner i 172 land. Skolenes landsforbund er medlem i EI.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen.