TISA: Ingen avtale om økt privatisering av offentlige tjenester

Norge er inne i forhandlinger om en omfattende tjenestehandelsavtale med USA, EU, Australia og en rekke andre land, den såkalte TISA-avtalen (Trade in Services…

23. mars 2015

LOM-admin

TISA-neiNorge er inne i forhandlinger om en omfattende tjenestehandelsavtale med USA, EU, Australia og en rekke andre land, den såkalte TISA-avtalen (Trade in Services Agreement). 

Disse forhandlingene foregår i all hemmelighet og vil få store konsekvenser for hvordan Norge kan bygge opp og bevare sin velferdsstat.

TISA er en frihandelsavtale for tjenester som vil presse frem konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, på bekostning av arbeidstakere, forbrukere og vanlige borgere. Avtalen vil hindre regulering av finanssektoren og undergraver personvern-lovgivning på nett. Avtalen vil også føre til ytterligere rettsliggjøring, det vil si at man flytter makt fra folkevalgte organer til internasjonale domstoler, som vi ofte ser legger størst vekt på interessene til store internasjonale konsern.

Etter at u-land i Verdens Handelsorganisasjon (WTO), satte foten ned for videre liberalisering av tjenestehandelen i GATS, så vi at «The Really Good Friends of Services» tar tjenester ut av WTO, og over i en lukket frihandelsklubb. Landsstyret i Skolenes landsforbund (SL) ber Storting og Regjering om ikke å støtte opp om trenden å inngå avtaler med verdens stormakter som deretter påtvinges u-land. Disse landene må i stedet få utvikle sin egen politikk for sysselsetting, helse og utdanning ved økt demokrati og innflytelse fra sin egen befolkning, og ikke påtvinges en politikk utenfra som tilgodeser internasjonale konsern på bekostning av landenes egen befolkning.

TISA vil stille krav om privatisering både av norske offentlige tjenester og de offentlige tjenestene til utviklingslandene, og går dermed lenger enn både GATS og EUs Tjenestedirektiv. SLs landsstyre er sterkt kritisk til å utsette sektorer som helse- og sosialtjenester, utdanning og kulturpolitikk for internasjonal konkurranse. Dette er ekspresskonkurranse- utsetting av tjenestene våre, og det mest vidtrekkende liberalistiske verket på flere år. TISA vil dessuten gjøre det svært vanskelig å reversere privatisering gjennomført av tidligere regjeringer, fylkesting eller bystyrer/kommunestyrer. Dette vil dermed innskrenke demokratiets muligheter til selv å bestemme hvordan man til enhver tid vil organisere samfunnets velferdstjenester.

Skolenes landsforbund mener at det ikke er behov for ytterligere privatisering og deregulering av tjenestesektoren, snarere tvert imot. SL sier derfor nei til TISA. Dersom det skulle bli en eventuell internasjonal avtale må ikke offentlige tjenester berøres av avtalen, noe også Norge har understreket i sitt innledende tilbud.

Skolenes landsforbund ser det som viktig at alle uklarheter i avtalen som kan åpne for privatisering av offentlig sektor må bort. Ytterligere liberalisering av finansnæringen er et hovedmål med de pågående forhandlingene. Norge kan ikke inngå en avtale som hindrer land i å iverksette de tiltakene som FNs finanskommisjon anbefalte etter finanskrisen i 2008. Krisen viste klart behov for regulering av finanssektoren, ikke deregulering.

Uttalelse vedtatt 15. mars 2015 av SLs landsstyre