STATSBUDSJETTET 2024: Styrking av fellesskapet for barn og unge

Det sterke fellesskapet ble løftet frem av flere statsråder da forslaget til statsbudsjett for 2024 ble lagt frem fredag morgen.

6. oktober 2023

Kommunikasjonsavdelingen

Forbundsleder Mette Johnsen Walker, forbundssekretær Jeanine Norstad og forbundssekretær Chris Gøran Holstad mener forslaget til statsbudsjett utgjør en god satsing på barn og unge. (Foto: Bodil Gullseth, Skolenes landsforbund)

– Dette ser ut til å være et statsbudsjett med flere små poster som til sammen utgjør en god satsing på barn og unge. En videreutvikling av ungdomsgarantien, i tillegg til videreføring av gratis SFO, er også viktig, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Skolenes landsforbund merker seg at det har vært et samarbeid mellom både Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID), Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet for at våre unge skal oppleve inkludering i et fellesskap.

– Utfordringen vi ser er imidlertid at mange av forslagene er i form av økt rammetilskudd til kommunene. Vi dette treffe godt nok?

Økt satsning på praktisk opplæring i skolen

Skolenes landsforbund har vært tydelige på at tilføring av midler er helt avgjørende for å kunne lykkes med en mer praktisk og variert skole. I statsbudsjettet foreslås det å bruke 127 millioner kroner til mer utstyr og læringsarenaer for mer praktisk opplæring på 5.- til 10. trinn. Midlene kommer i form av en søkbar tilskuddsordning. I tillegg foreslås det en rentekompensasjonsordning for kommunene for å investere i læringsarenaer og utstyr. Regjeringen foreslår 30 millioner kroner til denne ordningen i 2024.

– Det er positivt at den uttalte satsningen også synliggjøres i budsjettet, selv om det per dags dato er uklart hvor langt midlene i tilskuddsordningen vil rekke i lys av behovene i skolen. Vi oppfordrer kommunene til å bruke partssamarbeidet og sette i gang gode lokale prosesser for hvordan en mer praktisk opplæring kan gjennomføres i de respektive kommunene, sier forbundssekretær Jeanine Norstad.

Mer til høyere yrkesfaglig utdanning

Regjeringen foreslår nærmere 23 millioner kroner til 500 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene blir prioritert til utdanninger innenfor tekniske fag, helse- og velferdsfag, i tillegg til fagområder som er særlig viktige for det grønne skiftet.

I tillegg foreslår regjeringen å styrke to tilskuddsordninger på til sammen 42 millioner kroner for fagskolene, både til driftsmidler og utviklingsmidler.

– Utviklingsmidlene kan man forhåpentligvis sette i sammenheng med de foreslåtte lov- og forskriftsendringer som nå er på høring, og som vil gi flere fagskoler en institusjonsakkreditering. Godkjenning av fagskoletilbud flyttes fra NOKUT til fagskolene, og til dette arbeidet trengs det også midler, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad.

Regjeringen foreslår å flytte 338,8 millioner kroner fra ulike ordninger hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og over til rammebevilgninger til universitet- og høyskolene. Ordningene som pengene blir overførte fra, har handlet om kvalitetsarbeid, internasjonalt arbeid, og fleksibel og desentralisert utdanning.

– Dette vil bidra til både å forenkle og avbyråkratisere tidligere ordninger, sier Holstad.

FAKTA: Noen utvalgte tall og satsninger:

 • Rammetilskuddet til kommunene økes med 40 millioner kroner og at dette brukes til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Over 1,2 milliarder kroner til fullføring av videregående opplæring, hvorav 485 millioner til flere læreplasser.
 • 127 millioner til en tilskuddsordning for mer praktisk utstyr øremerket 5.- til 10. trinn.
 • 30 millioner til en rentekompensasjonsordning for investeringer i lokaler og utstyr.
 • 451 millioner kroner til tilskuddsordningen for styrking og utvikling av helsestasjoner og skolehelsetjenesten.
 • 35 millioner til styrking av arbeidet mot mobbing, hvorav 15 millioner til lokale beredskapsteam, 10 millioner til læringsmiljøprosjekter og 10 millioner til håndheving av skolemiljøsaker.
 • 1 milliard til forskning på kunstig intelligens de neste fem årene.
 • 40 millioner til oppfølging av strategien for digital kompetanse og infrastruktur.
 • 25 millioner til lesesatsning.
 • 500 nye studieplasser til fagskolene.
 • 380 millioner til ungdomsgarantien i NAV.
 • Økning av fagforeningsfradraget.
 • 10 millioner til kompetanseheving for ansatte i SFO.
 • En reduksjon i barnehageprisene som gir by makspris på 2000 kroner.
 • Økt satsning på yrkesfag til 1,2 milliarder kroner.
 • Økning av rammebevilgning til flercampusinstitusjoner med 200 millioner kroner til desentralisert og fleksibel utdanning.
 • En styrking av samisk i barnehage, skoler og høyere utdanning på 15 millioner.
 • 360 millioner til styrking av psykisk helse og rusfeltet.

– Vi vil nå bruke tid på å lese statsbudsjettet nøye før vi får kommet med ytterligere kommentarer, sier Mette Johnsen Walker.

Forbundsleder Mette Johnsen Walker, forbundssekretær Jeanine Norstad og forbundssekretær Chris Gøran studerer regjeringens forslag til statsbudsjett 2024. (Foto: Bodil Gullseth, Skolenes landsforbund)